RÅ 1994 not 128

Not 128. Ansökan av Sveneric N. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - I avsaknad av deklaration från

Sveneric N. bestämde taxeringsnämnden hans taxeringar 1988

till statlig och kommunal inkomstskatt efter skön till

90 000 kr, taxerad inkomst, med en beskattningsbar inkomst

av 81 000 kr. Dåvarande Lokala skattemyndigheten i Ystads

fögderi påförde honom den 1 november 1988 skattetillägg

enligt 116 c § taxeringslagen (1956:623) med 40 procent av

skatten enligt åsatta taxeringar samt förseningsavgift

enligt 116 g § andra stycket samma lag med 2 000 kr. - En

ansökan av Sveneric N. i november 1989 om anstånd med

betalning av kvarstående skatt på grund av 1988 års

taxering och en till ansökningen fogad självdeklaration

avseende denna taxering överlämnades till Länsrätten i

Malmöhus län såsom utgörande besvär över taxeringen,

skattetillägget och förseningsavgiften. I dom den 28 januari 1991 avvisade länsrätten besvären över taxeringen och förseningsavgiften, eftersom de hade kommit in efter den ordinarie besvärstidens utgång, men nedsatte med stöd av 116 d § taxeringslagen skattetillägget till 10 procent av påfört tillägg. - I ansökningen till Regeringsrätten redogjorde Sveneric N. för sina personliga och ekonomiska förhållanden samt uppgav att han hade blivit uppmanad att tillskriva Regeringsrätten "för att få resning - det vill säga återställande av försutten tid". - Regeringsrätten (1994-03-01, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten uppfattar Sveneric N:s framställning såsom innefattande en ansökan om resning avseende taxeringarna, skattetillägget och förseningsavgiften. - I sin till länsrätten ingivna deklaration redovisade Sveneric N. underskott i inkomstslagen rörelse och kapital med sammanlagt drygt 40 000 kr och uppgav inga intäkter i andra inkomstslag. Dåvarande länsskattemyndigheten tillstyrkte - för det fall att rätt till besvär i särskild ordning skulle anses föreligga - att taxeringarna och skattetillägget undanröjdes. - Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten att det finns skäl att bevilja resning i de av taxeringsnämnden och lokala

skattemyndigheten avgjorda ärendena samt att grund föreligger att undanröja de skönsmässigt åsatta taxeringarna och skattetillägget. Förseningsavgiften bör däremot kvarstå. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning samt undanröjer Sveneric N:s inkomsttaxeringar 1988 och det på grund av dessa taxeringar påförda skattetillägget. (fd III 1994-02-09, Noring)

*REGI

*INST