RÅ 1994 not 132

Produktverktyg ansågs ej utgöra s.k. korttidsinventarier varför avdrag medgavs endast i form av värdeminskningsavdrag

Kammarrätten i Göteborg

Not 132. Överklagande av AB Höörs Plåt ang. inkomsttaxering 1986. - I besvär till Länsrätten i Malmöhus län yrkade AB Höörs Plåt om omedelbart avdrag för utgifter, 1 437 299 kr, för anskaffning av vissa produktverktyg. - Länsrätten i Malmöhus län (1990-03-19, ordförande Karlsson, skiljaktig): Enligt huvudregeln i punkt 3 första stycket, första meningen av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen får utgifter för anskaffande av maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Undantag från nämnda huvudregel kan dock enligt lagrummets andra mening ske om det kan antas att inventariernas ekonomiska livslängd uppgår till högst tre år. Vid sådant förhållande får hela utgiften för inventariernas

anskaffande dras av under anskaffningsåret. - Avgörande för

undantagsregelns tillämplighet är vilken ekonomisk

livslängd inventarier av visst slag typiskt sett kan antas ha. Innebörden av regeln kan därför beskrivas på så sätt att inventarier som typiskt sett har en ekonomisk livslängd som överstiger tre år inte får skrivas av under anskaffningsåret, även om dessas varaktighet på grund av särskilda omständigheter i det enskilda fallet inte kan antas uppgå till tre år. Omvänt får inventarier för vilka den ekonomiska livslängden typiskt sett inte uppgår till tre år skrivas av under anskaffningsåret, även om det kan antas att dessas varaktighet i det enskilda fallet kan komma att överstiga tre år. Regeln förutsätter att det redan under anskaffningsåret skall göras ett antagande beträffande inventariernas ekonomiska livslängd. Det ankommer därvid på den skattskyldige att göra sannolikt att den ekonomiska livslängden inte överstiger tre år. - Med hänsyn till vad bolaget anfört beträffande förändringarna i produktionsprocessen, förslitningen av verktyg, modellbyten

och haverier m.m. kan det antas att verktygens varaktighet

normalt inte överstiger tre år. Mot bakgrund av att det med

ekonomisk livslängd - i ett fall som förevarande där

inventarierna kan antas sakna ekonomiskt värde när de

tagits ur produktionen - enligt länsrättens mening vidare

får förstås den tid varunder de huvudsakliga intäkterna kan

förväntas inflyta, utgör de omständigheterna att verktyg

har skrotats i endast obetydlig omfattning och att verktyg

avseende utgångna modeller måste bevaras under flera år för

att reservdelar skall kunna tillverkas inte hinder mot att

verktygen behandlas såsom korttidsinventarier. Besvären

skall således bifallas. - Riksskatteverket överklagade. -

Kammarrätten i Göteborg (1991-02-25, Nordbeck, Nyström, Dahlin): Enligt punkt 3 första stycket av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen får utgifter för anskaffande av maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. I samma lagrum anges emellertid att - om inventariernas ekonomiska livslängd kan antas uppgå till högst tre år - hela utgiften för deras anskaffande får dras av under anskaffningsåret. - Bedömningen av om den ekonomiska livslängden kan antas uppgå till högst tre år bör göras med ledning av förhållandena i det enskilda fallet samt med utgångspunkt i vad som torde utgöra normal livslängd. Det ankommer på den skattskyldige att visa att förutsättningar föreligger att för vissa inventarier tillämpa den aktuella bestämmelsen. - Av utredningen framgår att bolaget under år 1985 anskaffat s.k. produktverktyg för 1 437 299 kr och att det grovt sett rör sig om olika typer av klippverktyg, bockverktyg, mallar för märkning och borrning,

fastspänningsverktyg och anhåll för borrning och stansning.

Företagets huvudprodukter har utgjorts av gräsklippare,

överskåp och säkerhetsskåp. Vissa modellbyten uppges ha

skett främst i mitten och mot slutet av 1980-talet. Enligt

en redogörelse som bolaget lämnat i samband med revision

har verktyg som anskaffats under åren 1983-1986 till ett

värde av ca 780 000 kr ansetts utgångna. Bolaget har senare

uppgett att redogörelsen endast utgör ett exemplifiering.

Under samma tidsperiod har vidare den totala

anskaffningskostnaden för verktyg uppgått till i vart fall

ca 6 000 000 kr. Bolaget anser att sistnämnda förhållande

närmast talar för dess ståndpunkt i målet, nämligen att

verktygen skall anses ha en ekonomisk livslängd som kan

antas uppgå till högst tre år. I övrigt framgår bl.a. av

vad som antecknats vid revisionen att inte något av de

verktyg som anskaffats under åren 1982-1985 har skrotats.

De verktyg som inte används i den löpande produktionen har

förvarats i bolagets lokaler infettade för att undvika

åverkan. Bolaget har därvid uppgett att skrotning inte

skett bl.a. på grund av formella skyldigheter beträffande

reservdelshållning. Sammanfattningsvis hävdar bolaget att

verktygen på grund av ändringar i produktionen och byten av

modeller har en ekonomisk livslängd som inte överstiger tre

år. Dessutom sker förslitning och även haverier förekommer.

Bolaget har också uppgett att det vid kontakter med ett

antal företag inom verkstadsindustrin fått sin uppfattning

beträffande ifrågavarande typ av verktyg bekräftad. - Även

om bedömningen av frågan om de aktuella verktygens

ekonomiska livslängd skall göras under anskaffningsåret

måste enligt kammarrättens mening beaktas att bolaget vid

revisionstillfället inte skrotat några verktyg som

anskaffats under tiden 1982-1985. Bolaget har heller inte

visat att en så stor del av verktygen ansetts utgångna att

de av denna anledning generellt kan antas ha haft en

ekonomisk livslängd om högst tre år. Den utredning som

föreligger rörande modellbyten och produktionsförändringar

är inte så preciserad att några säkra hållpunkter för ett

antagande att verktygen haft en normal ekonomisk livslängd

om högst tre år föreligger. Det som bolaget åberopat om hur

vissa andra företag inom branschen uppfattar frågan kan

inte anses utgöra tillräckliga skäl för en annan bedömning.

Mot bakgrund av det anförda kan bolaget inte anses ha visat

att det har rätt till omedelbart avdrag vid 1986 års

taxering för utgifterna för ifrågavarande verktyg. -

Kammarrätten fastställer, med ändring av länsrättens dom,

taxeringsnämndens beskattningsåtgärder. - Hos

Regeringsrätten yrkade AB Höörs Plåt (bolaget) att bolagets

taxeringar skulle bestämmas i enlighet med bolagets

deklaration och anförde att utgifterna för de s.k.

produktverktygen i första hand skulle anses utgöra

omedelbart avdragsgilla organisationskostnader. I andra

hand skulle, om Regeringsrätten ansåg att fråga var om

maskiner och inventarier, reglerna om treårsinventarier

tillämpas. - Riksskatteverket bestred ändringsyrkandet. -

Regeringsrätten (1994-03-02, M. Sjöberg, Brink, Bouvin, Berglöf, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolaget, som bedriver plåtvaruindustri och mekanisk verkstad och vars huvudprodukter utgörs av gräsklippare, överskåp till kyl- och frysskåp samt säkerhetsskåp, har i deklarationen behandlat egentillverkade produktverktyg (klippverktyg, bockverktyg, mallar för borrning och märkning m.m.) som inventarier med en ekonomisk livslängd på högst tre år. - För räkenskapsåret 1985 redovisade bolaget utgifter för anskaffning av verktyg av nu nämnt slag med 2 137 299 kr. Bolaget tillgodoförde sig avdrag för hela beloppet vid 1986 års taxering. Taxeringsnämnden ansåg att ett belopp om 1 437 299 kr av utgifterna inte var omedelbart avdragsgillt. Bolaget överklagade hos länsrätten som biföll besvären. Riksskatteverket överklagade länsrättens dom. Kammarrätten fastställde, med ändring av länsrättens dom, taxeringsnämndens beskattningsåtgärder. - Frågan i målet gäller om förutsättningar förelegat att - som bolaget gjort - omedelbart kostnadsföra utgifterna för produktverktygen. - Enligt punkt 3 av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse vid 1986 års taxering får utgifter för anskaffande av maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Kan inventariernas ekonomiska livslängd antas uppgå till högst tre år (korttidsinventarier), får emellertid hela utgiften för

deras anskaffande dras av under anskaffningsåret.

Omedelbart avdrag får även ske i fråga om inventarier av

mindre värde. - Av utredningen i målet framgår bl.a.

följande. Anskaffningsutgiften för ett enskilt egentillverkat produktverktyg kan variera från ca 100 kr till ett par hundra tusen kr. Utgifterna uppges till övervägande del hänförliga till löner för konstruktionsarbeten och avser endast till en mindre del material. Varje produktverktyg uppges av bolaget vara unikt och sakna materiellt marknadsvärde. Verktygen utgör inte några realiserbara tillgångar. I bolagets räkenskaper har verktygen behandlats som anläggningstillgångar och i årsbokslutet avskrivits med 33,3 procent beräknat efter en ekonomisk livslängd på tre år. Någon skrotning har inte skett av de verktyg som tillverkades under åren 1982-1985. Verktygen har förvarats infettade i bolagets lagerlokaler. För bolagets huvudprodukt, gräsklippare, säger sig bolaget ha en reservdelshållningstid på sju år. - Enligt Regeringsrättens mening saknas anledning att behandla bolagets utgifter för anskaffning av produktverktygen på annat sätt än som utgifter för anskaffning av inventarier. Bolagets yrkande om att utgifterna för produktverktygen skall vara omedelbart avdragsgilla organisationskostnader kan därför inte bifallas. - Vad gäller bolagets andrahandsyrkande att produktverktygen skall hänföras till korttidsinventarier finner Regeringsrätten att det i första hand bör ankomma på bolaget, dvs. på den part som bäst känner till de faktiska förhållandena, att visa att undantagsregeln om direktavdrag är tillämplig. Dock bör kravet på bevisning inte ställas särskilt högt, eftersom undantagsregeln förutsätter att det redan under anskaffningsåret skall göras ett antagande om

inventariernas ekonomiska livslängd. - De verktyg det är

fråga om synes i och för sig ha en lång fysisk livslängd.

Frågan är då om verktygen på grund av den tekniska

utvecklingen eller liknande omständigheter har en så kort

användningstid att den ekonomiska livslängden understiger

tre år. Även med ett relativt begränsat beviskrav har

enligt Regeringsrättens mening bolaget inte visat att det

varit befogat att anta att produktverktygens ekonomiska

livslängd skulle uppgå till högst tre år. Förutsättningar

föreligger därför inte att behandla produktverktygen som

korttidsinventarier. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten fastställer det slut kammarrättens dom

innehåller. (fd I 1994-02-09, Hartzell)

*REGI

*INST