RÅ 1994:94

Ett företags kostnad för en patentansökan har ansetts omedelbart avdragsgill. Inkomsttaxering 1989.

Vid beräkning av inkomst av rörelse vid 1989 års taxering medgavs Creo Konsult AB (bolaget) avdrag, såvitt är i fråga i målet, för hela kostnaden för en patentansökan, 39 540 kr.

Skattemyndigheten överklagade bolagets taxering och yrkade att avdrag i stället skulle medges genom årliga värdeminskningsavdrag.

Länsrätten i Göteborgs och Bohus län (1991-01-15, ordförande Viden): Kostnader för anskaffande av patenträtter skall skatterättsligt behandlas på samma sätt som inventarier dvs. genom årliga värdeminskningsavdrag. Skattemyndighetens yrkande innebär att värdeminskningsavdraget medges med 30 procent av de kostnader som bolaget betalat under räkenskapsåret och som skall periodiseras. Länsrätten finner att bolagets taxering kan bestämmas i enlighet därmed. - Länsrätten bestämmer bolagets taxering till belopp som framgår av bilaga 1. (Här utesluten.)

Kammarrätten i Göteborg

Bolaget överklagade och yrkade att få göra direktavdrag för beloppet. Detta avsåg en europeisk patentansökan. Fakturan var daterad den 1 december 1987 men invändning mot patentansökan kunde göras till den 16 februari 1991. Under sådana förhållanden måste det vara felaktigt och missvisande att bokföra utgiften som tillgång räkenskapsåret den 1 juli 1987 - 30 juni 1988.

Domskäl

Kammarrätten i Göteborg (1993-02-12, Nilsson, Stenberg, Lindwall, referent) yttrade: Enligt 29 § kommunalskattelagen (1928:370), KL, får från bruttointäkten av rörelse avdrag göras bl.a. för värdeminskning på patenträtt och andra rättigheter. Av anvisningspunkt 6 jämförd med anvisningspunkt 4 och 5 till nämnda lagrum framgår att avdrag för utgifter för anskaffning av patenträtt görs genom räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdeavskrivning. Bolaget har av länsrätten beviljats avdrag för räkenskapsenligt avskrivning med 30 procent av kostnaderna för det sökta patentet. Den omständigheten att bolaget ej fått patentet beviljat vid beskattningsårets utgång kan enligt kammarrättens mening inte föranleda att avdrag medges med ytterligare belopp. - Kammarrätten avslår överklagandet.

Creo Konsult AB överklagade och yrkade att bolaget skulle medges avdrag vid 1989 års inkomsttaxering för hela kostnaden. Till stöd för sin talan åberopade bolaget bl.a. följande. Det saknades skatterättsliga föreskrifter för hur man skulle behandla egna upparbetade kostnader för patent, eftersom lagen endast reglerade förvärvade rättigheter. Därav följde att huvudprincipen för avdragsrätt skulle tillämpas, dvs. att vad som enligt god redovisningssed fick kostnadsföras omedelbart också blev omedelbart avdragsgillt, om det rörde sig om en kostnad av driftkostnadskaraktär. Detta gällde såväl utvecklingskostnader för patent och liknande som för kostnaderna för själva patentansökan.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1994 12 16, Björne, Dahlman, Berglöf, Lindstam, Lavin) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vid 1989 års inkomsttaxering gällde enligt punkt 6 av anvisningarna till 29 § KL att avdrag vid beräkning av inkomst av rörelse fick göras för utgifter för anskaffning av patenträtt och liknande tidsbegränsad rättighet, av hyresrätt och av varumärke, firma eller annan rättighet av goodwills natur. Avdrag fick göras enligt bestämmelserna om räkenskapsenlig avskrivning och restvärdeavskrivning i punkterna 4 och 5 av samma anvisningar. Bestämmelsen i punkt 6 av anvisningarna till 29 § KL finns numera i punkt 16 av anvisningarna till 23 § samma lag.

I målet är upplyst att beloppet 39 540 kr utgivits till en patentbyrå för dennas medverkan vid fullföljande av en europeisk patentansökan och begäran om patenterbarhetsprövning. Det har inte framkommit annat än att denna utgift är avdragsgill för bolaget. Utgiften kan inte anses som en sådan utgift för anskaffning av patenträtt eller liknande tidsbegränsad rättighet som enligt punkt 6 av anvisningarna till 29 § KL skall dras av enligt punkterna 4 och 5 av samma anvisningar. Vad som förekommit i målet visar inte heller att utgiften på annan grund skall fördelas på flera år.

Regeringsrätten finner med hänvisning till vad som nu sagts att den i målet aktuella kostnaden för en europeisk patentansökan i sin helhet är att betrakta som en driftkostnad för Creo Konsult AB vid 1989 års inkomsttaxering.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller överklagandet och bestämmer bolagets taxering till statlig inkomstskatt år 1989 till 45 300 kr, taxerad och beskattningsbar inkomst.

Föredraget 1994-11-16, föredragande Andersson Jarl, målnummer 2063-1993