RÅ 1994 not 133

Mervärdeskatt (arvoden för uppdrag som god man föranledde skattskyldighet till mervärdeskatt) / Arvoden för uppdrag som god man föranledde skattskyldighet till mervärdeskatt (förhandsbesked)

Not 133. Överklagande av A av ett förhandsbesked ang. mervärdeskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde A bl.a. följande. Han drev en juridisk byrå i enskild firma. Han åtog sig uppdrag av olika slag inom främst civilrättens område rörande t.ex. familje-, arvs- och fastighetsrätt. Han erhöll i varierande omfattning uppdrag som god man enligt föräldrabalken. Han fick uppdrag av sådan art som krävde juridisk kompetens. Under åren 1987-1991 hade inkomsterna av dessa uppdrag uppgått till i genomsnitt ca 80 000 kr per år; den årliga omsättningen av firmans övriga verksamhet hade under motsvarande tid varit i genomsnitt ca 1,1 milj. kr. De sociala avgifterna för uppdragen som god man betalades av den för vilken god man hade förordnats eller, i förekommande fall, av kommunen. Efter påpekande från skattemyndigheterna redovisade A inkomsterna från uppdragen som god man i den övriga juridiska verksamheten. Skattemyndigheterna hade redovisat olika uppfattningar vad avsåg frågan huruvida han var skattskyldig till mervärdeskatt för verksamheten som god

man. A frågade mot denna bakgrund bl.a. om han var

skattskyldig till mervärdeskatt för uppdragen som god man

enligt föräldrabalken på grund av att inkomsterna därav

skulle anses utgöra skattepliktig intäkt av näringsverksamhet i inkomstskattehänseende. - Skatterättsnämnden (1992-12-08, Stegard, Winberg, Arvidson, Eriksson, Lindberg, Udd, Zackari): Förhandsbesked. A är skattskyldig enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt (ML) för den aktuella verksamheten som god man. - Motivering. Enligt 7 § första stycket ML är tjänster skattepliktiga om inte annat följer av 8 §. Enligt 2 § första stycket ML är den som inom landet i yrkesmässig verksamhet omsätter bl.a. skattepliktig tjänst skattskyldig till mervärdeskatt. Enligt punkt 1 första stycket av anvisningarna till samma paragraf anses verksamhet som yrkesmässig bl.a. när inkomsten utgör skattepliktig intäkt av näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen (1928:370) eller lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Som yrkesmässig verksamhet räknas även - enligt anvisningspunktens andra stycke - bl.a. omsättning av varor eller tjänster i former jämförliga med näringsverksamhet under förutsättning att omsättningen för beskattningsåret överstiger 30 000 kr. - Eftersom uppdragen som god man inte kan anses omfattade av något av de i 8 § ML uppräknade undantagen är de skattepliktiga. Frågan om skattskyldigheten blir därför beroende på om den med ansökningen avsedda verksamheten är att anse som yrkesmässig enligt ML eller ej. Nämnden gör därvid följande bedömning. - A driver näringsverksamhet i form av en juridisk byrå och åtar sig uppdrag avseende bl.a. familje-, arvs- och fastighetsrätt. Den med ansökningen avsedda verksamheten avser uppdrag som god man enligt föräldrabalken i fall där juridiska kunskaper krävs. Enligt nämndens mening är dessa uppdrag av en sådan art att de måste anses ingå som en del i den juridiska verksamhet som drivs av A. De inkomster som härrör från uppdragen som god man utgör således skattepliktig intäkt av näringsverksamhet. Verksamheten är därmed yrkesmässig enligt första stycket av punkt 1 anvisningarna till 2 § ML, varför skattskyldighet till mervärdeskatt föreligger för de aktuella uppdragen. - A yrkade att Regeringsrätten med ändring av förhandsbeskedet skulle förklara att han inte var skattskyldig till mervärdeskatt för verksamheten som god man. - Riksskatteverket bestred bifall till ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1994-03-03, Brink, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde nämndens förhandsbesked. (fd I 1994-02-10, Hancock-Bruhn)

*REGI

*INST