RÅ 1994 not 146

Ansökan av Hasan C. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 146. Ansökan av Hasan C. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 19 december 1991 att avslå en ansökan av Hasan C., hans hustru Semra C. och deras barn Bawer C. om

uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap.

1 § första stycket 1 och 2 utlänningslagen (1989:529). Vidare förbjöds de att återvända till Sverige före viss tid utan tillstånd av Invandrarverket. I beslut den 4 december 1992 avslog Utlänningsnämnden familjen C:s överklagande. Nämnden fann därvid att de inte var att anse som flyktingar enligt 3 kap. 2 § utlänningslagen och att de inte heller gjort troligt att sådana omständigheter som anges i 3 kap. 1 § 3 samma lag förelåg. Inte heller fanns enligt nämnden tillräckliga humanitära eller andra skäl att bevilja familjen uppehållstillstånd. - I ansökningen yrkade familjen C. att resning skulle beviljas i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Familjen C. yrkade att vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas och att allmän rättshjälp beviljades ifall resningsansökningen bifölls. - Till stöd för resningsansökningen anförde familjen C. i huvudsak följande. Utlänningsnämnden hade som ett av skälen för att inte bevilja uppehållstillstånd angivit att familjen lämnat olika uppgifter rörande sina pass, varför tilltron till deras uppgifter som helhet ansågs minskade, samt att de överdrivit riskerna vid ett återvändande. De fyra handlingar som nu kunde företes skulle, om de förebragts för Utlänningsnämnden, sannolikt ha föranlett ett upphävande av avvisningsbeslutet. Den första handlingen var ett tidningsurklipp från den turkiska dagstidningen Hurryet den 2 april 1983 vari namngavs ett antal personer, vilka gripits för politiska brott, och där Hasan C. angavs som en av huvudmännen. Den andra handlingen var en skrivelse den 16 december 1992 av Sefik D., som erhållit asyl i Sverige som flykting. Den tredje handlingen var ett brev den 20 september 1993 från en åklagare Remzi B., vari bekräftades att Hasan C. var efterlyst och riskerade livstids fängelse vid återkomst till Turkiet. Den fjärde handlingen var ett intyg den 23 januari 1992 av advokaten Serafettin K., vari intygades bl.a. att rättssaker pågick mot Hasan C. i Turkiet. - Regeringsrätten (1994-03-09, Tottie, Berglöf, Lindstam): I målet har inte visats omständigheter som bör föranleda resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 1994-02-15, Hedin)

*REGI

*INST