RÅ 1994 not 147

Aktieägartillskott ansågs inte medföra rätt till s.k. Annellavdrag

Not 147. Överklagande av Vikingsbergs Byggnads AB av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om

förhandsbesked frågade Vikingsbergs Byggnads AB om ett

ovillkorligt aktieägartillskott som omvandlats till aktiekapital utgjorde sådant tillskjutet kapital som kunde

utgöra underlag vid beräkning av avdrag enligt lagen

(1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning. - Skatterättsnämnden (1993-06-08,

Sandström, ordf., Wingren, Colver, Lindström, Nord, Qwerin,

Virin; Rosen skiljaktig): Vikingsbergs Byggnads AB

(bolaget) har inte rätt till avdrag för utdelningen. -

Motivering. - Aktiebolag har rätt till avdrag för utdelning på aktier i den utsträckning som följer av bestämmelserna i lagen om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning (Annellagen). Avdragsrätten är knuten till vad som inbetalats för aktien (2 §). Avdrag medges inte senare än vid taxeringen för tjugonde beskattningsåret efter det beskattningsår då inbetalning för aktierna först skedde (4 §). - Sökandebolaget bildades i januari 1991. I september 1991 tillfördes bolaget 963 000 kr i form av ovillkorade aktieägartillskott. Senare samma månad beslöt en extra bolagsstämma att bolagets aktiekapital skulle ökas med 950 000 kr genom en fondemission. Frågan i ärendet är om bolaget kan få avdrag enligt Annellagen för utdelning på dessa fondemitterade aktier. - Nämnden gör följande bedömning. Ordalydelsen i de relaterade bestämmelserna i Annellagen talar för att avdragsrätten är beroende av att inbetalningen är direkt föranledd av en nyemission. Den tolkningen har också stöd i förarbetena (jfr prop. 1960:162, bl.a. s. 60). Frågan skall därför besvaras nekande. - I överklagandet yrkade bolaget att den del av det ovillkorade aktieägartillskottet, 950 000 kr, som tillförts aktiekapitalet genom en fondemission skulle

förklaras grunda rätt till Annellavdrag. - Riksskatteverket

bestred bifall till bolagets talan. - Regeringsrätten

(1994-03-09, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet. (fd III 1994-02-08, Belfrage)

*REGI

*INST