RÅ 1994 not 149

Ansökan om återställande av försutten tid avslogs enär ådömt vite bortföll p.g.a. dödsfall

Not 149. Ansökan av dödsboet efter Lars L. om återställande av försutten tid för att överklaga en dom ang. utdömande av vite. - Länsrätten i Kronobergs län förpliktade genom dom den 22 oktober 1993 - med bifall till en ansökan från Yrkesinspektionen - Lars L. att till staten utge ett förelagt vite om 200 000 kr. Lars L. fick del av domen den 19 november 1993. Den sista dagen för överklagande var därför den 10 december 1993. Domen överklagades inte inom föreskriven tid. - I ansökningen yrkade dödsboet att den försuttna tiden för att överklaga länsrättens dom den 22 oktober 1993 skulle återställas. Dödsboet begärde vidare att Regeringsrätten skulle förordna att vidare åtgärder för verkställighet av länsrättens dom inte fick företas. Till stöd för ansökningen anförde dödsboet att Lars L. avlidit den 8 december 1993, dvs. två dagar före fullföljdstidens utgång. - Regeringsrätten (1994-03-10, Björne, Dahlman, Werner, Swartling): Enligt 1 § tredje stycket lagen (1985:206) om viten jämförd med 35 kap. 7 § brottsbalken har det Lars L. ådömda vitet bortfallit. Skäl saknas att bifalla ansökningen. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-02-23, Clementz)

*REGI

*INST