RÅ 1994 not 15

Ansökan av Monika S. om resning i körkortsmål

Not 15. Ansökan av Monika S. om resning i körkortsmål. - Länsrätten i Kristianstads län återkallade med stöd av 16 § 4. körkortslagen (1977:477) i dom den 26 februari 1992 Monika S:s körkort på grund av en hastighetsöverträdelse den 11 februari 1992 och bestämde spärrtiden till två månader. Monika S. hade sistnämnda dag godkänt ett av Polismyndigheten i Helsingborg utfärdat föreläggande av ordningsbot. Enligt föreläggandet hade hon fört personbil med en hastighet av 124 km/tim trots att högsta tillåtna hastighet på platsen var 90 km/tim. - I Regeringsrätten yrkade Monika S. att länsrättens dom skulle upphävas och anförde bl.a. följande. Polisens "polis-piloter" hade inte varit så tillförlitliga som man först trodde. Om man justerade den uppmätta hastigheten med 5 procent hade hennes körkort aldrig blivit återkallat. Att hennes körkort hade varit återkallat kunde man nu inte göra något åt nu men skälet för körkortsindragningen borde i körkortsregistret ändras till fortkörning. - Regeringsrätten (1994-01-12, Björne, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten antecknar att Hovrätten över Skåne och Blekinge i beslut i protokoll den 6 augusti 1993 lämnat ansökan av Monika S. om resning i det ärende som avgjordes genom godkännandet av polismyndighetens föreläggande av ordningsbot den 11 februari 1992 utan bifall. Beslutet har vunnit laga kraft. Vid nämnda förhållanden saknas grund för resning i nu förevarande mål. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 1993-12-20, Clementz)

*REGI

*INST