RÅ 1994 not 16

Bifall (körkort, ordningsföreläggande undanröjt av tingsrätt) / Körkort, ordningsföreläggande undanröjt av tingsrätt (bifall)

Not 16. Ansökan av Carl-Åke T. om resning i körkortsmål. - Länsrätten i Kristianstads län meddelade med stöd av 16 § 4. körkortslagen (1977:477) i dom den 17 december 1992 Carl-Åke T. varning på grund av en hastighetsöverträdelse den 27 augusti 1992. Carl-Åke T. hade godkänt ett av Polismyndigheten i Vänersborg samma dag utfärdat föreläggande av ordningsbot. Enligt föreläggandet hade han fört personbil med en hastighet av 116 km/tim trots att högsta tillåtna hastighet på platsen var 90 km/tim. Vänersborgs tingsrätt undanröjde i slutligt beslut den 10 februari 1993 föreläggandet. Beslutet vann laga kraft. - Sedan Carl- Gustaf T. överklagat länsrättens dom den 17 december 1992, avvisade länsrätten enligt beslut den 16 mars 1993 överklagandet såsom för sent inkommet. Kammarrätten i Göteborg beslutade den 11 maj 1993 att inte ändra länsrättens beslut. - Carl-Åke T. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och ansökte samtidigt om resning i målet. - Allmänna ombudet tillstyrkte bifall till ansökningen om resning. - Regeringsrätten (1994-01-12, Björne, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Emellertid finner Regeringsrätten att Carl-Åke T. bör beviljas resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Regeringsrätten beviljar resning och upphäver Länsrättens i Hallands län dom den 17 december 1992. (fd III 1993-12-20, Clementz)

*REGI

*INST