RÅ 1994 not 170

Fråga om sökanden styrkt sin rätt till uppfinningen / Särskilda skäl för åberopande av nya omständigheter i Regeringsrätten i patentmål

Not 170. Överklagande av Lagan Press AB ang. patent. - Patent- och Registreringsverket (1992-04-24) avslog en ansökan av bolaget om patent på fastspänningsanordning på grund av att sökanden saknade åtkomsthandling. - I Patentbesvärsrätten yrkade bolaget att Patentverkets beslut att avslå ansökningen skulle undanröjas under åberopande av att uppfinningen tillkom bolaget i egenskap av arbetsgivare. - Patentbesvärsrätten (1993-01-27, Törnroth, Hagström, Henningsson): Skäl. - Uppfinningen avser en fastspänningsanordning som centrerar och spänner fast verktyg i hydrauliska pressar. I bolagets patentansökan anges Lennart S. och Kenneth H. som uppfinnare. I en överlåtelsehandling av den 10 november 1986 undertecknad endast av Lennart S. överlåts den patentsökta uppfinningen på bolaget. - Bolaget har till stöd för sin talan i huvudsak anfört följande. - Kenneth H. anställdes 1970 hos bolaget som hydraultekniker och konstruktör och avancerade i och med bolagets expansion för att fr.o.m. 1980 arbeta som konstruktions- och produktionschef. Bolaget har till stöd härför åberopat lönerevisionsprotokoll med befattningskoder (SAF-SIF-SALF-HTF- CF befattningsnomenklatur), organisationsplan,

förhandlingsprotokoll och tjänstgöringsintyg. Kenneth H.

lämnade i april sin anställning, vilket skedde på bolagets

begäran föranledd av att han enligt bolagets uppfattning

grovt åsidosatt sina åligganden i tjänsten och påbörjat med

bolaget konkurrerande verksamhet. Bolaget har vid ett

flertal tillfällen sökt förmå Kenneth H. att underteckna en

överlåtelsehandling enligt vilken bolagets rätt till

uppfinningen bekräftas. Kenneth H. har dock motsatt sig ett

undertecknande, förmodligen på grund av att han startat

egen med bolaget konkurrerande verksamhet. Initiativet till

konstruktionslösningen enligt uppfinningen togs 1984 av

Lennart S., som var marknadsansvarig och tidigare

hälftendelägare i bolaget. Med ledning av en kunds behov

lämnade Lennart S. till Kenneth H. detaljanvisningar

rörande de principer enligt vilka problemet skulle lösas

och riktlinjerna för problemlösningen. Lennart H., som då

var konstruktions- och produktionschef, arbetade

tillsammans med bolagets konstruktionsavdelning vidare med

den föreslagna lösningen. Arbetet var att anse som en

närmare angiven uppgift i Lennart H:s tjänst och var bara

ett uppdrag i mängden i hans arbete som konstruktions- och

produktionschef. Uppfinningen faller inom bolagets

verksamhetsområde. En fungerande prototyp av uppfinningen

arbetades fram och därefter ingavs i november 1985 till

Patentverket en ansökan om patent. - Enligt bolagets mening

är det styrkt att bolaget "enligt avtal från 1969 mellan

arbetsmarknadens parter angående rätten till arbetstagares

uppfinningar och Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar har rätt att inträda som Kenneth H:s rättsinnehavare med avseende på hans del av uppfinningen". - Patentbesvärsrätten gör följande bedömning. - Genom utredningen i målet har varken visats att det åberopade kollektivavtalet äger tillämpning på förhållandet mellan Lennart H. och bolaget eller styrkts att den ifrågavarande uppfinningen tillkommit som resultat av Lennart H:s arbete i bolagets tjänst på sätt som avses i avtalet. Det har heller inte visats att uppfinningen utgör en sådan uppfinning som avses i 3 § första stycket lagen (1949:345) om arbetstagares uppfinningar. Vid angivna förhållanden har bolaget inte styrkt sin rätt till uppfinningen. Besvären kan därför inte bifallas. - Patentbesvärsrätten bifaller inte besvären. - Bolaget yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att bolaget, genom den till Regeringsrätten ingivna bekräftelsen på överlåtelse av uppfinningen, hade styrkt sin rätt till

uppfinningen. - Regeringsrätten (1993-03-15, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 8 § fjärde stycket patentlagen (1967:837) skall sökanden, om patent söks av annan än uppfinnaren, styrka sin rätt till uppfinningen. - Bolaget ansökte den 8 november 1985 om patent på en fastspänningsanordning för verktyg. Som uppfinnare angavs de hos bolaget då anställda Lennart S. och Kenneth H. Bolaget ingav efter föreläggande av Patent- och registreringsverket en överlåtelsehandling undertecknad av Lennart S. samt anförde att Kenneth H., som slutat sin anställning hos bolaget och startat en med bolaget konkurrerande verksamhet, vägrade att underteckna en överlåtelsehandling. Patent- och registreringsverket och Patentbesvärsrätten har avslagit patentansökningen med motiveringen att bolaget inte kunnat styrka sin rätt till uppfinningen. Till besvären hos Regeringsrätten har bolaget fogat en bestyrkt kopia av en bekräftelse av överlåtelse av sökt patent, undertecknad av Kenneth H. den 26 mars 1993 och med angivande av att uppfinningen den 1 november 1985 överlåtits till bolaget. - Enligt 37 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får i mål vari prövningstillstånd krävs omständighet eller bevis, som

klaganden åberopar först i Regeringsrätten, beaktas endast

om det föreligger särskilda skäl. - Med hänsyn till att

nyhetskravet i 1 kap. 2 § patentlagen kan medföra hinder

för en förnyad patentansökan, till att det inte kan läggas

bolaget till last att överlåtelsehandling inte ingivits

tidigare samt till omständigheterna i övrigt i målet finner

Regeringsrätten särskilda skäl föreligga att beakta den

till Regeringsrätten ingivna överlåtelsehandlingen. Sådant

hinder för patent som avses i 2 kap. 8 § fjärde stycket

patentlagen föreligger därmed inte. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten upphäver Patentbesvärsrättens

dom och Patent- och registreringsverkets beslut samt

återförvisar målet till Patent- och registreringsverket för

fortsatt handläggning. (fd II 1994-02-22, Bäckvall)

*REGI

*INST