RÅ 1994 not 185

Not 185. Ansökan av Elmar H. om resning i ärende hos

Socialstyrelsen. - I tre till Regeringsrätten den 23 december 1993 inkomna skrivelser ansågs Elmar H. ansöka

om resning i ett ärende hos Socialstyrelsen angående

inspektion av Elmar H:s läkarverksamhet, varvid

patientjournaler, avseende bl.a. Tuula B., omhändertogs. -

Elmar H. anförde att Socialstyrelsen inte meddelat någon

besvärshänvisning beträffande omhändertagandet av

patientjournalerna och att han därför inte kunnat få

omhändertagandet prövat av domstol. - I skrivelse, som

inkom till Regeringsrätten den 30 december 1993, ansågs

Tuula B. biträda Elmar H:s ansökan såvitt avsåg hennes

patientjournal. - Regeringsrätten (1994-03-18, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår inte att Socialstyrelsen i inspektionsärendet fattat något beslut, som enligt bestämmelser i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. kan överprövas av domstol. - Elmar H. har inte anfört någon omständighet som kan föranleda resning i inspektionsärendet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-02-24, Karlberg)

*REGI

*INST