Upphävd författning

Lag (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-01-10
Ändring införd
SFS 1980:11 i lydelse enligt SFS 1992:1648
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i denna lag

 1. personal vid sjukhus eller andra inrättningar för vård av patienter som drivs av det allmänna eller av enskilda med bidrag från det allmänna eller efter särskilt tillstånd,
 2. den som i annat fall i egenskap av legitimerad yrkesutövare meddelar vård åt patienter eller tillhör personal som biträder en sådan yrkesutövare i vården,
 3. personal inom sådan detaljhandel med läkemedel för vilken gäller särskilda föreskrifter och personal inom den särskilda giftinformationsverksamhet som bedrivs av Apoteksbolaget Aktiebolag,
 4. andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som skall omfattas av lagen enligt föreskrift av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av Socialstyrelsen,
 5. den som i annat fall enligt en föreskrift som har utfärdats med stöd av 8 § lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m. tillhandahåller tjänster inom yrket under ett tillfälligt besök i Sverige utan att ha svensk legitimation för yrket.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket 2. jämställs med legitimerad yrkesutövare den som enligt särskild föreskrift har motsvarande behörighet. Lag (1992:1564).

 • RÅ 1994:40:Läkare har, i syfte att det skulle företes i rättegång om rattfylleri, utfärdat ett intyg angående utförd behandling av och prognos för en person som aldrig varit hans patient. Med hänsyn till att förfarandet varit i hög grad ägnat att undergräva den tillit allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare har läkaren ansetts visa sig uppenbart olämplig att utöva läkaryrket. Hans legitimation har därför återkallats.

2 §  Hälso- och sjukvårdspersonalen står i yrkesutövningen under tillsyn av socialstyrelsen.

3 §  Regeringen bemyndigas att meddela sådana föreskrifter om åligganden för hälso- och sjukvårdspersonalen, som behövs till skydd för enskilda eller för verksamhetens bedrivande i övrigt.

[S2]Regeringen får överlåta åt socialstyrelsen att meddela föreskrifter som avses i första stycket.

4 §  Socialstyrelsen eller den som styrelsen förordnar har rätt att inspektera hälso- och sjukvårdspersonalens verksamhet. Den som utför inspektion äger därvid tillträde till lokaler där verksamheten bedrivs och rätt att tillfälligt omhänderta handlingar, prover och annat material som rör verksamheten. Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna det biträde som behövs vid inspektionen. Lag (1981:1346).

Allmänna åligganden

5 §  Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall vinnlägga sig om att ge patienten sakkunnig och omsorgsfull vård. Han skall så långt det är möjligt utforma och genomföra vården i samråd med patienten. Han skall visa patienten omtanke och respekt.

[S2]Den som har ansvaret för vården skall se till att patienten får upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds. Om upplysningarna inte kan lämnas till patienten skall de i stället lämnas till en nära anhörig till honom. Upplysningar får dock inte lämnas till patienten eller någon anhörig i den mån det finns hinder för detta i 7 kap. 3 § eller 6 §sekretesslagen (1980:100) eller i 6 § andra stycket eller 6 a § denna lag. Lag (1980:989).

 • RÅ 1993:23:Ett barn, som bereddes vård enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga, togs in på ett sjukhus för behandling av en sjukdom. Sjukvårdspersonalen påstods ha vidtagit åtgärder för att upprätthålla de begränsningar i moderns rätt till umgänge med barnet som domstol beslutat. Åtgärderna har i mål angående disciplinansvar för personalen ansetts ingå i denna personals yrkesutövning.

6 §  Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen får inte obehörigen röja vad han i sin verksamhet har erfarit om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

[S2]Tystnadsplikt gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift om hans hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom.

[S3]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100). Lag (1980:989).

6 a §  Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen får inte röja en uppgift från enskild om någon annan persons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon honom närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100). Lag (1980:989).

6 b §  Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen får inte obehörigen röja eller utnyttja sådana uppgifter om en viss varas tillverkning eller innehåll, som han har fått kännedom om i verksamheten och som har lämnats dit för att användas som upplysning om eller underlag för behandling eller annan liknande åtgärd.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100). Lag (1988:579).

7 §  Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall efter anmaning lämna socialstyrelsen handlingar, prover och annat material som rör verksamheten samt ge styrelsen de upplysningar om denna som styrelsen behöver för sin tillsyn. I anmaningen får vite föreläggas. Lag (1981:1346).

7 a §  Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att lämna ut

 1. uppgift om huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning, om uppgiften för särskilt fall begärs av en domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, kronofogdemyndighet eller skattemyndighet,
 2. uppgift som behövs för en rättsmedicinsk undersökning,
 3. uppgift som socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor behöver för sin verksamhet,
 4. uppgift om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om avskiljande av denne från högskoleutbildning,
 5. uppgift som Vägverket behöver för prövning av någons lämplighet att ha körkort eller traktorkort. Lag (1992:1648).

8 § har upphävts genom lag (1985:563).
9 § har upphävts genom lag (1985:563).
10 § har upphävts genom lag (1985:563).
11 § har upphävts genom lag (1985:563).

12 §  Om den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad som åligger honom i hans yrkesutövning och felet ej är ringa, får disciplinpåföljd åläggas honom. Disciplinpåföljd är erinran och varning.

[S2]Disciplinpåföljd får, om det finns särskilda skäl till det, åläggas även den som har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen men nu inte längre gör det.

[S3]Disciplinpåföljd får inte åläggas en arbetstagare därför att han deltagit i strejk eller någon därmed jämförlig stridsåtgärd.

 • RÅ 1995:66:Leg. psykolog har efter personligt besök av en moder och hennes knappt 1 1/2-åriga dotter avgivit ett intyg, i vilket hon uttalat sig om faderns umgängesrätt med dottern utan att fadern kontaktats. Psykologen har med tillämpning av 1980 års lag om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. ej ansetts ha åsidosatt vad som ålegat henne i yrkesutövningen.
 • RÅ 1993:23:Ett barn, som bereddes vård enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga, togs in på ett sjukhus för behandling av en sjukdom. Sjukvårdspersonalen påstods ha vidtagit åtgärder för att upprätthålla de begränsningar i moderns rätt till umgänge med barnet som domstol beslutat. Åtgärderna har i mål angående disciplinansvar för personalen ansetts ingå i denna personals yrkesutövning.
 • RÅ 1994:40:Läkare har, i syfte att det skulle företes i rättegång om rattfylleri, utfärdat ett intyg angående utförd behandling av och prognos för en person som aldrig varit hans patient. Med hänsyn till att förfarandet varit i hög grad ägnat att undergräva den tillit allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare har läkaren ansetts visa sig uppenbart olämplig att utöva läkaryrket. Hans legitimation har därför återkallats.
 • RÅ 1997:17:Föreskriften i 71 § socialtjänstlagen om anmälningsskyldighet till socialnämnden har inte ansetts som sådan föreskrift enligt 4 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område som är av direkt betydelse för säkerheten i vården. Försummelse i fråga om sådan anmälningsskyldighet har därför inte medfört disciplinpåföljd enligt disciplinpåföljdslagen.
 • RÅ 1996:65:Enligt 2 § lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården skall den vård som ges av sådan personal så långt möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Paragrafen har ansetts innefatta skyldighet för en läkare att normalt före ett ingrepp på en minderårig förvissa sig om att vårdnadshavares samtycke föreligger. Disciplinmål.
 • RÅ 1997:73:En läkare har utfärdat ett intyg till en person som uppträtt som patient men som i själva verket infunnit sig hos läkaren enbart för att få material till ett TV-program. Vid tillämpning av 3 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område har intyget ansetts utfärdat i yrkesutövning som har samband med undersökning, vård och behandling av patienter (I). Däremot har vid tillämpning av samma föreskrift en läkare som förskrivit läkemedel till sig själv inte ansetts som patient varför disciplinpåföljd inte kommit i fråga (II).
 • RÅ 1995:82:Sedan Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ålagt en legitimerad yrkesutövare disciplinpåföljd, har yrkesutövaren överklagat Ansvarsnämndens beslut. Innan kammarrätten avgjort målet har fem år förflutit från tidpunkten för den i anmälningen påstådda förseelsen. Kammarrätten har vid sådant förhållande ansetts ha bort på grund av inträdd preskription förklara att anmälningen inte föranleder disciplinpåföljd eller annan åtgärd.

13 §  Har åtgärder vidtagits för att åtala den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen, får disciplinärt förfarande enligt denna lag ej inledas eller fortsättas i fråga om den förseelse som avses med åtgärden. Underrättelse enligt 29 § får dock ske.

[S2]Anmälan till åtal skall ske, om den mot vilken disciplinpåföljd ifrågasätts är skäligen misstänkt för att i yrkesutövningen ha begått brott, för vilket fängelse är föreskrivet. Särskilda regler gäller för åtal för brott enligt 6 § lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa.

[S3]Anmälan till åtal skall göras av socialstyrelsen om annat inte följer av 38 § tredje stycket. Lag (1991:116).

14 §  Påföljd får inte åläggas, om den som avses bli föremål för disciplinpåföljd enligt denna lag inte inom två år efter förseelsen har fått underrättelse enligt 29 § eller anmaning enligt 21 § tredje stycket lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän eller motsvarande bestämmelse i fråga om justitiekanslern. Lag (1987:1001).

Återkallelse av legitimation m.m.

15 §  Legitimation att utöva yrke inom hälso- och sjukvården skall återkallas om den legitimerade

 1. varit grovt oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat sätt visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket,
 2. på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande,
 3. begär att legitimationen skall återkallas och hinder mot återkallelse inte föreligger från allmän synpunkt.

[S2]Har någon på grund av auktorisation i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) erhållit legitimation inom hälso- och sjukvården och återkallas den auktorisationen, skall även legitimationen återkallas. Lag (1992:1564).

 • RÅ 1994:6:En läkare har i sin privatpraktik missbrukat rätten att förskriva narkotiska läkemedel och även brustit i fråga om bl.a. journalföring och avfattande av sjukintyg. Läkarens legitimation har återkallats oavsett att han må ha fullgjort sina arbetsuppgifter i allmän tjänst på ett förtjänstfullt sätt.
 • RÅ 1994:40:Läkare har, i syfte att det skulle företes i rättegång om rattfylleri, utfärdat ett intyg angående utförd behandling av och prognos för en person som aldrig varit hans patient. Med hänsyn till att förfarandet varit i hög grad ägnat att undergräva den tillit allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare har läkaren ansetts visa sig uppenbart olämplig att utöva läkaryrket. Hans legitimation har därför återkallats.
 • RÅ 1997:34:Enligt artikel 13 i rådets direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis skall, om värdlandet kräver intyg om den fysiska eller psykiska hälsan av de egna medborgare som vill påbörja eller utöva verksamhet som läkare, det landet som tillräckligt bevis godta den handling som krävs i ursprungslandet eller det senaste hemvistlandet. Artikeln har inte ansetts gälla fråga om läkarintyg i ärende om återkallelse av läkarlegitimation på grund av sjukdom.

16 §  Om det finns grundad anledning anta att legitimation bör återkallas enligt 15 § första stycket 2., får den legitimerade åläggas att låta sig undersökas av den läkare som anvisas honom.

[S2]Har förordnande om läkarundersökning givits, får legitimationen återkallas för tiden till dess frågan om återkallelse av legitimationen har prövats slutligt.

17 §  Har en legitimation återkallats, skall en ny legitimation meddelas när förhållandena medger det.

18 §  Bestämmelserna i 15-17 §§ om återkallelse av legitimation gäller även annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

19 §  Frågor om disciplinansvar enligt denna lag prövas av en särskild nämnd, hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

[S2]Nämnden prövar även frågor som avses i 15-18 §§ samt andra frågor om begränsning av legitimerade yrkesutövares behörighet.

20 §  Ansvarsnämnden består av ordförande och åtta andra ledamöter. De utses av regeringen för tre år. Ordföranden skall vara erfaren i domarvärv. Övriga ledamöter skall ha särskild insikt i hälso- och sjukvård. Av dem utses en efter förslag av Landstingsförbundet, en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation och en efter förslag av Central organisationen SACO/SR. De fyra återstående ledamöterna utses bland personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intresse.

[S2]För varje ledamot skall det finnas ett tillräckligt antal ersättare som skall utses av regeringen för samma tid som ledamoten. Vad som sägs i första stycket om behörighetsvillkor och om förslagsrätt gäller också i fråga om ersättare.

[S3]Har förslag till ledamot eller ersättare ej avgivits, skall regeringen trots detta förordna ledamöter och ersättare i tillräckligt antal.

21 §  Ansvarsnämnden är beslutför med ordförande och sex andra ledamöter. Till sammanträde med nämnden skall samtliga ledamöter kallas. Anmäler ledamot förfall, skall ersättare för honom kallas.

[S2]Ordföranden får ensam fatta beslut som inte innefattar slutligt avgörande i sak. Detta gäller inte beslut enligt 16 § eller utdömande av vite enligt 27 § andra stycket. Beslut som innebär att ett ärende om disciplinansvar avgörs i sak får fattas av ordföranden ensam, om beslutet inte gäller en fråga av principiell beskaffenhet och det finns grundad anledning att anta att ärendet inte kan leda till någon disciplinpåföljd.

[S3]Ärenden som har avgjorts enligt andra stycket skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. Lag (1991:881).

22 §  I fråga om jäv mot den som handlägger ärenden i ansvarsnämnden gäller bestämmelserna i 4 kap.rättegångsbalken om jäv mot domare.

23 §  I fråga om omröstning i ansvarsnämnden gäller bestämmelserna i 29 kap.rättegångsbalken om omröstning i domstol med endast lagfarna ledamöter. Ordföranden säger sin mening först.

Handläggningen i ansvarsnämnden

24 §  Frågor om disciplinansvar skall tas upp på anmälan av socialstyrelsen eller av den patient som saken gäller eller, om patienten inte själv kan anmäla saken, en nära anhörig till honom.

[S2]Andra frågor som avses i 19 § tas upp på anmälan av socialstyrelsen eller på ansökan av den som saken gäller.

[S3]Bestämmelser om rätt för riksdagens ombudsmän och för justitiekanslern att göra anmälan i ärende som avses i första eller andra stycket finns i 6 § tredje stycket lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 6 § första stycket lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Lag (1987:1001).

25 §  Ärende hos ansvarsnämnden skall anhängiggöras skriftligen.

26 §  Är anmälan eller ansökan så ofullständig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak, skall ansvarsnämnden förelägga anmälaren eller sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att talan inte tas upp till prövning.

27 §  Ansvarsnämnden skall se till att ärendena blir tillräckligt utredda. Överflödig utredning skall avvisas.

[S2]Nämnden får fordra in patientjournaler eller andra handlingar som behövs för utredningen. Därvid får vite om högst 1000 kronor föreläggas den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen. Utdömandet av vitet ankommer på nämnden.

28 §  Förfarandet är skriftligt. Muntlig förhandling får dock förekomma, när det kan antas vara till fördel för utredningen.

29 §  Anmälan eller ansökan enligt 24 § och det som hör till handlingen skall överlämnas till den mot vilken åtgärd ifrågasätts. Mottagaren skall föreläggas att svara inom viss tid.

[S2]En sådan underrättelse behövs inte om det är uppenbart att talan inte kan bifallas eller att underrättelsen är onödig.

30 §  Den som har förelagts att svara skall göra det skriftligen, om inte ansvarsnämnden bestämmer att svaret får lämnas vid muntlig förhandling.

[S2]Den som svarar skall ange om han godtar eller motsätter sig den åtgärd som sätts i fråga. Motsätter han sig ifrågasatt åtgärd, bör han ange skälen för det och de bevis som han vill åberopa.

31 §  Om det inte är onödigt skall ansvarsnämnden ge anmälaren tillfälle att ta del av svaret och det som hör till svaret samt även ge honom viss tid för att skriftligen yttra sig.

32 §  Kräver en fråga särskild sakkunskap, får ansvarsnämnden hämta in yttrande från myndigheter, tjänstemän eller andra som är skyldiga att lämna yttrande i ämnet. Nämnden får också anlita andra sakkunniga i frågan.

[S2]I fråga om sakkunniga gäller 40 kap.2-7 och 12 §§rättegångsbalken i tillämpliga delar.

[S3]Ersättning för utlåtande av myndigheter, tjänstemän och andra som är skyldiga att lämna yttrande utgår endast om det är särskilt föreskrivet.

[S4]Andra sakkunniga har rätt till ersättning av allmänna medel för sitt uppdrag. Nämnden får bevilja förskott på sådan ersättning.

33 §  Finner ansvarsnämnden att ett vittne eller en sakkunnig behöver höras vid domstol eller att någon behöver föreläggas att tillhandahålla en skriftlig handling eller ett föremål som bevis, skall nämnden begära detta hos den allmänna underrätt inom vars område den person vistas som skall höras eller på annat sätt berörs av åtgärden.

[S2]Om det inte finns laga hinder mot det skall rätten anställa förhör eller meddela föreläggande. I fråga om sådana åtgärder skall i tillämpliga delar gälla vad som föreskrivs om bevisupptagning i rättegång utom huvudförhandling.

34 §  Till muntlig förhandling skall parterna kallas. En enskild får föreläggas att inställa sig personligen vid påföljd att hans frånvaro inte utgör hinder för ärendets vidare handläggning och avgörande.

[S2]Enskild part, som har inställt sig till en muntlig förhandling, får tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad för resa och uppehälle, om ansvarsnämnden finner att han skäligen bör ersättas. Nämnden får bevilja förskott på ersättningen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen.

35 §  Innan ett ärende avgörs skall parten ha fått kännedom om det som tillförts ärendet genom någon annan än honom själv. Han skall också ha fått tillfälle att yttra sig över det, om det inte föreligger sådana skäl mot det som anges i 29 § andra stycket.

36 §  Bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) om begränsningar i rätten att ta del av det som har tillförts ett ärende gäller i tillämpliga delar i fråga om underrättelse enligt 29 § första stycket, 31 och 35 §§. Lag (1980:989).

38 §  Disciplinärende beträffande arbetstagare får överlämnas av ansvarsnämnden till arbetsgivaren för den åtgärd som kan ankomma på honom, om det är uppenbart att ärendets behandling i nämnden inte är påkallad från allmän synpunkt eller för att tillvarata patientens rätt.

[S2]Innehåller en anmälan till ansvarsnämnden klagomål över brister i kontakten mellan en patient och hälso- och sjukvårdspersonalen hos en landstingskommun eller över något annat liknande förhållande och är det uppenbart att anmälan inte kan föranleda disciplinansvar enligt denna lag, får nämnden överlämna anmälan i den delen till landstingskommunen för åtgärd. Vad som sägs om landstingskommun gäller också kommun som inte ingår i en landstingskommun.

[S3]Finner ansvarsnämnden i ett där anhängigt ärende att förutsättningarna enligt 13 § andra stycket för anmälan till åtal föreligger, skall nämnden fullgöra anmälningsskyldigheten. Lag (1985:563).

38 a §  Bestämmelser om handläggning av sådana ärenden om disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet som prövas efter anmälan av riksdagens ombudsmän eller justitiekanslern finns i 6 § femte stycket lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 6 § tredje stycket lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Lag (1987:1001).

Talan mot beslut m.m.

39 §  Ansvarsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos kammarrätt genom besvär.

40 §  Talan mot ansvarsnämndens beslut som är slutligt får föras av

 1. socialstyrelsen för att tillvarata allmänna intressen,
 2. enskild som enligt 24 § första stycket har anmält en fråga om disciplinansvar, om beslutet har gått honom emot,
 3. annan som beslutet angår, om det har gått honom emot.

[S2]Bestämmelser om rätt för riksdagens ombudsmän och för justitiekanslern att söka ändring i beslut om disciplinansvar eller behörighetsfråga med anledning av fel i yrkesutövning finns i 7 § lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 7 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Talan skall väckas inom fyra veckor från det beslutet har meddelats. Lag (1987:1001).

 • RÅ 1996:59:Socialstyrelsen har ansetts äga rätt att överklaga beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd med yrkande om mildare disciplinpåföljd än nämnden tilldelat en yrkesutövare.

41 §  Talan mot annat beslut av ansvarsnämnden än som avses i 40 § får föras av den som beslutet angår, om det har gått honom emot.

42 §  Mot ansvarsnämndens beslut, som inte innebär att ärendet avgörs, får talan föras endast i samband med talan mot beslutet i själva ärendet. Talan får dock föras särskilt när nämnden

 1. ogillat en invändning om jäv mot ledamot av nämnden eller en invändning om att hinder föreligger för talans prövning,
 2. avvisat ombud eller biträde,
 3. förordnat om saken i avvaktan på ärendets avgörande,

[S2]inför nämnden, om underlåtenheten att iaktta föreläggandet kan medföra särskild påföljd för denne,

 1. utdömt vite eller
 2. förordnat om ersättning för någons medverkan i ärendet.

44 §  Beslut i frågor som avses i 19 § andra stycket skall omedelbart gälla om inte annat förordnas.

45 §  Om inte något annat har föreskrivits, är socialstyrelsen motpart till den yrkesutövare som överklagat ansvarsnämndens eller kammarrättens slutliga beslut enligt denna lag. Om en enskild har anmält disciplinärendet är också han yrkesutövarens motpart.

46 §  Vid inspektion som avses i 4 § har den som utför inspektionen rätt att av polismyndighet få det biträde som behövs för att inspektionen skall kunna genomföras. Lag (1981:1346)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  1. har upphävts genom lag (1985:563).
  2. Den som inte är att hänföra till medicinalpersonal enligt kungörelsen (1964:428) om medicinalpersonal under socialstyrelsens inseende får inte åläggas disciplinpåföljd enligt den nya lagen för fel som har begåtts före lagens ikraftträdande.
  3. Vid handläggning i hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd av sådana ärenden om disciplinansvar eller återkallelse av legitimation som inkommit till socialstyrelsen före den nya lagens ikraftträdande tillämpas i stället för 24-37 §§ nya lagen motsvarande äldre bestämmelser för ärendets handläggning i medicinalväsendets ansvarsnämnd.
  4. Vad i 3 § lagen med vissa bestämmelser för personal inom hälso- och sjukvård m.fl. föreskrivs om tystnadsplikt skall alltjämt gälla för den personal som avses i lagen och som inte tillhör den i 1 § nya lagen avsedda hälso- och sjukvårdspersonalen.
  Förarbeten
  Prop. 1978/79:220

Lag (1980:989) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:28
  Omfattning
  upph. 4 p övergångsbest.; ändr. 5, 6, 9, 36, 43 §§; ny 6 a §

Lag (1981:1346) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

Lag (1982:1109) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

Lag (1984:543) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

Lag (1985:563) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:189
  Omfattning
  upph. 8-11 §§, p 1 övergångsbest., rubr. närmast före 8 §; ändr. 13, 38, 43 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:1182) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

Lag (1987:1001) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:160
  Omfattning
  ändr. 14, 24, 40 §§; ny 38 a §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:1163) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:41
  Omfattning
  ändr. 7 a §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:579) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:161
  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 6 b §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1989:210) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

Lag (1989:592) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

Lag (1991:116) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

Lag (1991:524) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

Lag (1991:881) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

Lag (1992:1564) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:83, Bet. 1992/93:SoU8
  Omfattning
  ändr. 1, 15 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1992:1648) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

Förarbeten
Prop. 1992/93:67, Bet. 1992/93:TU6
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
1993-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1564

Ändring, SFS 1994:954

  Omfattning
  upph.