RÅ 1994 not 189

Not 189. Ansökan av Arne R. om resning i mål om

återkallelse av körkort. - Länsrätten i Jönköpings län

återkallade genom dom den 17 juni 1993 Arne R:s körkort med

stöd av 16 § 4 körkortslagen, eftersom han enligt godkänt

ordningsföreläggande gjort sig skyldig till

hastighetsöverträdelse den 31 mars 1993. Kammarrätten i

Jönköping avslog genom dom den 11 augusti 1993 Arne R:s

överklagande av länsrättens dom. Kammarrätten avvisade

Arne R:s överklagande av denna dom genom beslut den 15 december 1993. - Arne R. yrkade resning i kammarrättens

mål och begärde ersättning för de kostnader ärendet förorsakat honom. - Till stöd för ansökningen anförde

Arne R. i huvudsak följande. Domen beslutades den 11 augusti 1993. Förseelsen skedde den 31 mars 1993. Han överklagade domen eftersom reglerna hade ändrats den 1 juli 1993, innebärande att hänsyn borde tas till förhållandena vid överträdelsen. Omständigheterna vid hans överträdelse var sådana som enligt ändringen borde beaktas, dvs. bra sikt, lite trafik, bra väderförhållanden samt att körningen skedde på trefilig motorväg. Detta beaktades inte i domen. Det har senare visat sig att polisens utrustning vid den här tiden varit felaktig, vilket har störst betydelse vid gränsfall som i hans fall. - Regeringsrätten (1994-03-22, M. Sjöberg, Palm, Berglöf): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Arne R. har enligt godkänt ordningsföreläggande gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse den 31 mars 1993. Den av Arne R. åberopade ändringen (SFS 1993:820) i körkortslagen gäller 22 § och trädde i kraft den 1 juli 1993. Av övergångsbestämmelserna till lagändringen följer att äldre föreskrifter fortfarande gäller i fråga om gärningar som begåtts före ikraftträdandet. Vad Arne R. således anfört beträffande tillämplig lag utgör inte skäl för resning i målet angående återkallelse av hans körkort. - Med avseende på vad Arne R. anfört om eventuella brister i polisens mätinstrument är följande att beakta. Beslutad återkallelse av hans körkort grundar sig på ett av honom godkänt föreläggande av ordningsbot. Så länge föreläggandet står fast föreligger inte på nu berörd grund skäl för resning i körkortsmålet. - Yrkandet om ersättning för kostnader kan lagligen inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen och yrkandet om ersättning. (fd I 1994-03-15, Persson)

*REGI

*INST