RÅ 1994 not 20

Not 20. Överklagande av Riksskatteverket av ett

förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om

förhandsbesked anförde A att han övervägde att ingå ett avtal av unit linked-typ med ett engelskt

försäkringsföretag. A. frågade om avtalet skulle anses som ett avtal om livförsäkring. - Skatterättsnämnden

(1993-06-24, Sandström, ordf. Wingren, Armholt, Lindström, Nord, Qwerin, Rosen, Virin): Förhandsbesked. Varken det begränsade riskinnehållet eller möjligheten till återköp medför att det ifrågavarande avtalet vid

inkomstbeskattningen skall behandlas som annat än ett avtal om livförsäkring (kapitalförsäkring). - Motivering. A

överväger att ingå ett avtal av unit linked-typ med ett engelskt försäkringsföretag. Premien erläggs huvudsakligen i form av en engångspremie. Ersättningen, som faller ut då den på vars liv försäkringen tagits avlider, uppgår till ett belopp motsvarande 101 procent av värdet på

fondandelarna (se vidare punkt 11 i avtalsvillkoren; nämnden förutsätter att försäkringen tas på A:s liv). A

frågar om avtalet i inkomstskattehänseende kommer att behandlas som livförsäkring (kapitalförsäkring). Någon

försäkringsrättslig definition av begreppet livförsäkring finns inte. Klart är att det måste föreligga ett moment av riskåtagande från försäkringsgivarens sida (jfr NJA 1966 s. 187). Däremot är det inte lika klart om begreppet livförsäkring skall kopplas till de förutsättningar som gäller för att i Sverige bedriva försäkringsrörelse. Vad gäller svenska försäkringsbolags egna unit linked-produkter har i tillståndsgivningen - utifrån den s.k.

sundhetsprincipen - ställts krav på en risknivå om minst 5 procent (jfr prop. 1989/90:34 s. 42 och prop 1992/93:257 s. 106 f.). - Efter en lagändring 1990 (SFS 1990:813) kan ett svenskt försäkringsbolag under vissa förutsättningar medverka i marknadsföringen här av utländska

försäkringsföretags "försäkringar avseende risker" (1 a § lagen /1950:272/ om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige). Ett av kraven för tillstånd är att verksamheten inte bedöms vara oförenlig med en sund utveckling av försäkringsväsendet. Regeringen har funnit att det kravet inte hindrar att en utländsk "försäkring" med lägre riskinnehåll än 5 procent

marknadsförs av ett svenskt försäkringsbolag. - I

regeringens beslut hänvisas bl.a. till att de ifrågavarande produkterna i försäkringsgivarens hemländer ansetts vara försäkringar och att sådana försäkringar kan förmedlas

genom en svensk försäkringsmäklare. Regleringen på området får anses innebära att produkterna vid tillämpning av bl.a. lagen om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige och lagen (1989:508) om

försäkringsmäklare skall anses som "försäkringar" (för ett svenskt försäkringsbolags del synes därmed en förmedling av produkter av detta slag ligga inom ramen för

försäkringsrörelsen; jfr 1989/90:NU22 Bilaga 3 s. 17 ff.). Det i ärendet aktuella avtalet (i dess alternativa

utformningar) har av Finansinspektionen ansetts vara ett avtal om livförsäkring. - Enligt nämndens mening saknas stöd för att vid inkomstbeskattningen ge

försäkringsbegreppet en avvikande innebörd. För det

aktuella ärendets del innebär detta att det begränsade riskinnehållet inte hindrar att det avtal som A överväger att ingå också i skattehänseende betraktas som ett avtal om livförsäkring (kapitalförsäkring). Möjligheten till återköp leder inte heller till att avtalet skall ses som annat än ett avtal om livförsäkring. - I överklagandet yrkade

Riksskatteverket att Regeringsrätten, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, skulle förklara att den i ansökan angivna försäkringen inte var att anse som en kapitalförsäkring enligt svensk skattelagstiftning. - Regeringsrätten (1994-01-17, Björne, Brink, Wadell, Werner, Ragnemalm) delade Skatterättsnämndens uppfattning och fastställde nämndens förhandsbesked. (fd III 1993-12-15, Sundberg)

*REGI

*INST