RÅ 1994 not 201

Överklagande av Mike S. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 201. Överklagande av Mike S. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Hos polismyndigheten begärde Mike S. att få ta del av samtliga utredningshandlingar i förundersökning K 151053-93. - Polismyndigheten i Stockholm (1993-12-17): Vad gäller utredningshandlingarna i K 151053-93 ingår dessa i en pågående förundersökning. Enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen är handling att anse som allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Enhandling anses enligt 7 § samma kapitel upprättad hos myndighet då den expedierats eller då det ärende till vilket det hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten. Av detta följer att handlingar som ingår i förundersökning och är upprättade vid polismyndigheten ej är allmänna handlingar förrän förundersökningen slutförts. - Vad avser ett fåtal handlingar i ärendet är dessa inkomna till polismyndigheten från annat håll och därmed att betrakta som allmänna handlingar. Enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen gäller dock sekretess för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Polismyndigheten bedömer att sådan sekretess föreligger för samtliga de handlingar i ärendet som är att betrakta som allmänna. - I besvär vidhöll Mike S. sin begäran. - Kammarrätten i Stockholm (1994-01-31, Grimby, Westling, Svensson): ej ändring. - Mike S. fullföljde sin talan. - Han anförde bl.a. att kammarrättens bedömning måste bygga på ett grovt förbiseende eftersom kammarrätten enligt dagboksbladet inte hade tagit del av förundersökningen. Han gav in en kopia av kammarrättens dagboksblad. - Regeringsrätten (1994-03-28, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt anteckningar på det i kammarrättens akt förvarade dagboksbladet har kammarrätten den 7 februari 1994 återsänt aktbilaga 2 till polismyndigheten och i samband därmed rättat en tidigare gjord anteckning om att aktbilagan skulle härröra från länsrätten ("Lr"). Anteckningarna motsäger således vad Mike S. har sagt om underlaget för kammarrättens prövning. - Enligt vad handlingarna i målet utvisar är förundersökningen - även om den har lagts ned såvitt avser Mike S - ännu inte avslutad. En konsekvens av detta är att endast de i förundersökningen ingående handlingar som inkommit till polismyndigheten är att anse som allmänna. Dessa handlingar utgörs av dels de skrivelser som härrör från Mike S. själv och därför inte kan anses omfattade av hans begäran, dels ett fåtal handlingar som har inkommit från annan. Regeringsrätten delar underinstansernas uppfattning att sistnämnda handlingar

omfattas av sekretess enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen och

följaktligen inte kan lämnas ut. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut

kammarrättens dom innehåller. (fd III 1994-03-08, Belfrage)

*REGI

*INST