RÅ 1994 not 216

Överklagande av Raimo N. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1986

Not 216. Överklagande av Raimo N. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1986. - Raimo N. yrkade att vid 1986 års taxering få avdrag med 43 912 kr för kostnader för bilresor i tjänsten vilka företagits under 1985 men för vilka resekostnadsersättning erhållits först under 1986. - Länsrätten i Stockholms län (1990-09-14, ordf., Ståhlberg): Besvären har anförts först efter utgången av den ordinarie besvärstiden. Omständighet som kan medföra rätt för Raimo N. att i särskild ordning föra talan angående taxeringen föreligger inte. - Besvären tas därför ej upp till prövning. - Hos kammarrätten yrkade Raimo N. att hans talan skulle tas upp till prövning och att han skulle få avdrag för resekostnader med yrkade 43 912 kr. Till stöd för att besvären skulle prövas i särskild ordning åberopade han att han under ett telefonsamtal med skattemyndigheten hade bibringats den uppfattningen att avdrag för resekostnader inte kunde medges honom vid taxeringen för inkomståret 1985 eftersom ersättning för resekostnaderna inte erhållits samma år. - Skattemyndigheten bestred bifall till besvären och anförde att Raimo N. inte hade åberopat något giltigt skäl för att i deklarationen underlåta att yrka avdrag för sina

resekostnader. För det fall att kammarrätten skulle finna

att rätt till besvär i särskild ordning förelåg tillstyrkte

skattemyndigheten att avdrag medgavs honom för resekostnader med ett skäligt belopp. - Kammarrätten i Stockholm (1991-10-17, Rydholm, Östberg-Anclow, Alexandersson): Besvären har kommit in efter den ordinarie besvärstidens utgång. Besvären kan i föreliggande fall prövas endast om rätt till besvär i särskild ordning föreligger enligt 100 § 7) taxeringslagen. För prövning av besvär enligt detta lagrum måste tre förutsättningar vara uppfyllda. Det fordras att den skattskyldige kan åberopa omständighet eller bevis som bort föranleda väsentligt lägre taxering eller väsentligt lägre skatt på grund av taxeringen (beloppskriteriet). Talan skall grundas på omständighet eller bevis som var okända för den myndighet som beslutade om taxeringen (nyhetskriteriet). Det skall vidare framstå som ursäktligt att den skattskyldige inte i annan ordning åberopat omständigheten eller beviset till vinnande av en riktig taxering (ursäktlighetskriteriet). - Kammarrätten finner att Raimo N. inte haft giltig ursäkt

för att i deklarationen taxeringsåret 1986 underlåta att

yrka avdrag för resekostnaderna. Ursäktlighetskriteriet

föreligger således inte och förutsättning för att pröva

besvären i särskild ordning saknas därför. - Kammarrätten

tar inte upp besvären avseende 1986 års taxering till

prövning. - Raimo N. fullföljde sin talan. -

Regeringsrätten (1994-03-30, Voss, Werner, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten emellertid att det finns skäl att bevilja Raimo N. resning avseende 1986 års taxering. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står därför fast. - Regeringsrätten beviljar resning och överlämnar målet till Länsrätten i Stockholms län för prövning av Raimo N:s yrkande rörande inkomsttaxeringen 1986. (fd II 1994-03-15, Holmström)

*REGI

*INST