RÅ 1994 not 218

Ansökan av Kjell K. om resning i mål ang. bistånd enligt socialtjänstlagen

Not 218. Ansökan av Kjell K. om resning i mål ang. bistånd enligt socialtjänstlagen. - Sociala distriktsnämnden nr 12 i Stockholm avslog den 28 november 1991 en ansökan av Kjell K. om ekonomiskt bistånd till betalning av skulder med sammanlagt 21 000 kr. Som skäl för beslutet angavs att han hade inkomster som översteg kommunens socialbidragsnorm. - Distriktsnämnden avslog vidare den 4 februari 1992 en ansökan av Kjell K. om bistånd i form av lån för betalning av nyssnämnda skulder. Beslutet motiverades med att beviljande av lån inte innefattades i rätten till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. - Kjell K. överklagade besluten hos Länsrätten i Stockholms län som i domar den 31 januari 1992 resp. den 27 februari 1992 lämnade besvären utan bifall. Han fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm som i domar den 16 mars 1992 inte ändrade de överklagade domarna. Regeringsrätten beslutade den 17 maj 1993 att inte meddela prövningstillstånd i målen. - Kjell K. yrkade att resning skulle beviljas i målen. Han gav in bl.a. ett läkarutlåtande daterat den 13 maj 1993. - Regeringsrätten (1994-04-07, Bouvin, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kjell K. har inte visat att det föreligger skäl för resning i målen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-03-23, J.-E. Mattsson)

*REGI

*INST