RÅ 1994 not 22

Ansökan av Bela D. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 22. Ansökan av Bela D. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 28 april 1993 en ansökan av Bela D., Agnes D., Gabor D.och Andras D. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen

(1989:529) med förbud att under visss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Sedan familjen D. överklagat Invandrarverkets beslut avslog Utlänningsnämnden genom beslut den 14 december 1993 deras överklagande. - I ansökningen yrkade Bela D., Agnes D., Gabor D. och

Andras D. att Regeringsrätten skulle bevilja resning och återförvisa ärendet till Utlänningsnämnden för ny

handläggning. De yrkade härjämte att Regeringsrätten skulle förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick

vidtagas. Som skäl för sin ansökan anförde de bl.a.

följande. I målet gjordes gällande att det förelåg två

grunder för resning. För det första hade Utlänningsnämnden inte beaktat FN:s barnkonvention i asylärendet. Hos nämnden hade sökandena explicit åberopat den av Sverige

undertecknade barnkonventionen som stöd för att inte återsända barnen till ett liv i svält. Utlänningsnämnden hade i sitt beslut inte med ett ord berört frågan huruvida konventionen prövats i ärendet. För det andra åberopades som grund för resning Utlänningsnämndens ställningstagande till det övergrepp som Agnes D. varit utsatt för. Fråga uppkom när en våldtäkt som poliser gjort sig skyldiga till var att betrakta som ett led i en politisk förföljelse, eftersom den då syntes innebära skäl för asyl. -

Regeringsrätten (1994-01-25, Brink, Berglöf, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten

finner att sökandena inte visat någon omständighet som utgör skäl för resning. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen. (fd I 1994-01-18, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST