RÅ 1994 not 224

Partsinsyn (har efterfrågad handling tillförts ärende i vilket sökanden varit part?)

Not 224. Överklagande av Shpresa M. och Marigona M. ang. rätt att ta del av allmän handling. - I samband med att Shpresa M. och hennes dotter Marigona M. överklagade ett beslut av Statens invandrarverk om avvisning m.m. begärde de att få ta del av information som inhämtats från Utlänningsnämndens utredningsresor till Kosovo under 1993. - Utlänningsnämnden (1993-11-12): Nämnden uppfattar Shpresa M:s ansökan som en begäran att ta del av dels handling med diarienummer ADM 9305-0441 benämnd Utredningsresa till Serbien/Montenegro 8-18 mars 1993, och dels handling med diarienummer ADM 9311-1305 benämnd Utredningsresa till Jugoslavien - Belgrad och Kosovo

19-24 september 1993. - Inledningsvis antecknas att

beträffande nu aktuella reserapporter har kammarrätten

genom dom den 27 september 1993 i mål nr 7552-1993

förordnat med ändring av Utlänningsnämndens beslut av den

29 juli 1993 (UN 9307-0915) att av rapporten om

utredningsresen till Serbien/Montenegro 8-18 mars 1993

skall del av rapporten (benämnd inledning) lämnas ut. -

Nämnden gör följande bedömning. I besvärsärendet har inte

tillförts handling eller uppgift hänförlig till aktuella

reserapporter med avseende på prövningen av Shpresa M:s och

hennes dotters överklagande. - Ansökan är även att uppfatta

som en allmän begäran om att få ut reserapporterna. - De nu

aktuella rapporterna innehåller uppgifter som rör annan

stat, mellanfolklig organisation och medborgare i annat

stat. Enligt 2 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen

(1980:100) gäller hos Utlänningsnämnden sekretess för

uppgift av nyss nämnt slag om det kan antas att det stör

Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt

skadar landet om uppgiften röjs. - Nämnden bifaller

ansökningen på så sätt att omslagssidan på resp. rapport

samt de delar av reserapporterna som benämns inledning,

skall lämnas ut till Shpresa M. och hennes dotter. - Vad

gäller rapporterna i övrigt finner nämnden, med hänsyn till

innehållet i begärda handlingar, hinder föreligga för ett

utlämnande av handlingarna då ett utlämnande kan antas

medföra störning eller annan skada på så sätt som anges i

ovan nämnda lagrum. Shpresa M:s och hennes dotters

framställning skall därför i dessa delar lämnas utan

bifall. - Nämnden bifaller ansökningen på så sätt att av

rapporterna om utredningsresorna skall de delar lämnas ut

som framgår av bilagor (A) och (B) till detta beslut. I

övrigt avslås ansökningen. - I besvär vidhöll Shpresa M.

och dottern sin begäran att få ut reserapporterna i deras

helhet och anförde bl.a. Det måste vara uppenbart att

innehållet i rapporterna från utredningsresorna kunde

påverka utgången av ärendet hos Utlänningsnämnden. Nämndens

påstående att rapporterna inte hade tillförts ärendet kunde

alltså inte tas för god. Partskommunikation enligt 16 och

17 §§ förvaltningslagen borde ske. Om rapporterna innehöll

uppgifter som var föremål för sekretess enligt 2 kap. 1 §

andra stycket sekretesslagen, utgjorde detta inte hinder

för klagandena att ta del av handlingarna. Vid behov kunde

utlämnande ske med förbehåll enligt 14 kap. 5 och 10 §§

sekretesslagen. För klagandena och andra asylsökande från

f.d. Jugoslavien var det av utomordentligt intresse och

t.o.m. livsavgörande betydelse att kunna granska det

utredningsmaterial som Utlänningsnämnden hade som grund för

sina avgöranden. Det var först då detta material var bekant

för den klagande som talan kunde inriktas på de avgörande

frågorna. - Shpresa M. och dottern hemställde vidare om att

de skulle beviljas allmän rättshjälp i målet samt att Kjell

Jönsson skulle förordnas som biträde åt dem enligt

rättshjälpslagen. - Kammarrätten i Stockholm (1993-12-29, Belfrage, Håkansson, Sjöberg): Enligt 8 § förvaltningsprocesslagen åvilar det domstol att tillse att

målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Med

hänsyn härtill och till sakfrågan i målet föreligger inte

sådant behov av rättshjälp som avses i 6 § första stycket

rättshjälpslagen. Ansökningen härom skall därför avslås. -

Kammarrätten kan i målet lagligen endast pröva frågan om

utlämnande av handlingar enligt sekretesslagens

bestämmelser. - I likhet med Utlänningsnämnden finner

kammarrätten att sekretess enligt 2 kap. 1 § andra stycket

sekretesslagen föreligger för rapporterna. Nämnden har

därför haft fog för sitt beslut att på denna grund inte

lämna ut dem. - Kammarrätten finner att rapporterna inte

har tillförts klagandenas ärenden hos Utlänningsnämnden i

den mening som avses i förvaltningslagen. Klagandena har

därför inte heller rätt att ta del av dem med stöd av

14 kap. 5 § sekretesslagen. - Enligt kammarrättens mening

kan med bibehållet sekretesskydd enligt 2 kap. 1 § andra

stycket sekretesslagen utlämnande av materialet med

förbehåll enligt 14 kap. 10 § samma lag inte ske. -

Kammarrätten avslår framställningen om allmän rättshjälp i

målet. - Kammarrätten bifaller inte överklagandet. -

Shpresa M. och dottern yrkade i Regeringsrätten att få ta

del av de efterfrågade rapporterna i deras helhet. Vidare

yrkade de att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens

beslut i den överklagade domen skulle bevilja dem allmän

rättshjälp i målet samt förordna Kjell Jönsson till

biträde. De yrkade också att anstånd med slutförande av

talan skulle medges med en vecka räknat från det att

ombudet underrättats om beslutet i rättshjälpsfrågan. -

Kjell Jönsson yrkade att Regeringsrätten, om yrkandet om

allmän rättshjälp bifölls, tillerkände honom begärd

ersättning för det biträde han lämnat Shpresa M. och

Marigona M. i kammarrätten. - Regeringsrätten (1994-04-08, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Shpresa M. och Marigona M. har i ärendet angående avvisning m.m. haft rättshjälp genom offentligt biträde. De kan som kammarrätten funnit inte anses ha behov av allmän rättshjälp såvitt gäller den nu aktuella frågan om utlämnande av allmänna handlingar. Deras överklagande i denna del skall därför avslås. - Vid denna utgång saknas anledning att pröva Kjell Jönssons yrkande. - Regeringsrätten har i ett annat mål haft att ta ställning till en begäran om utlämnande av en rapport av samma slag som de nu aktuella och har därvid funnit att den omfattas av sekretess enligt 2 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen (Regeringsrättens dom den 3 februari 1994 i mål nr 5418-1993). Med hänsyn härtill och då det av handlingarna framgår att rapporterna inte tillförts det ärende angående avvisning m.m., i vilket Shpresa M. och Marigona M. varit parter, saknas anledning att genom anstånd fördröja målets avgörande. Regeringsrätten ansluter sig till kammarrättens bedömning att rapporterna inte kan lämnas ut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut kammarrättens dom innehåller. - Regeringsrätten avvisar Kjell Jönssons yrkande. (fd III 1994-02-23, Perselius)

*REGI

*INST