RÅ 1994 not 232

Kommuniceringsskyldighet när part återkallat överklagande i mål om verkställighet av umgängesrätt m.m.

Not 232. Överklagande av Holger K. i mål ang. verkställighet av umgängesrätt m.m. - På ansökan av Holger K. ålade Länsrätten i Malmöhus län genom dom den 19 juni 1991 Helene K. att vid vite av 2 000 kr per umgängestillfälle i sin bostad till Holger K. överlämna deras gemensamma barn Linda och Andreas vid nio olika tillfällen, sista gången den 1 november 1991. Helene K. överklagade länsrättens dom. Kammarrätten i Göteborg, som dessförinnan förelagt Holger K. att komma in med yttrande, satte ut målet till muntlig förhandling den 21 augusti 1991. I skrivelse som kom in till kammarrätten den 7 augusti 1991 återkallade Helene K. sin talan i kammarrätten, varefter kammarrätten i beslut den 13 augusti 1991 avskrev målet. Den 16 augusti 1991 inkom till

kammarrätten ett yttrande från Holger K., vari han bl.a.

bestred Helene K:s ändringsyrkande i själva saken samt

anmälde att han företräddes av advokaten Matts Johnsson

enligt bilagd fullmakt. Vidare inkom Holger K. den

21 augusti 1991 till kammarrätten med ytterligare en

skrivelse vari han yrkade ersättning av Helene K. för sina

rättegångskostnader i målet. Som grund för sitt yrkande

åberopade han att han inte fått tillfälle att yttra sig

över återkallelsen. I första hand begärde han att

kammarrätten skulle rätta sitt avskrivningsbeslut jämlikt

32 § förvaltningsprocesslagen, och i andra hand, om hans

rättegångskostnadsyrkande inte kunde beaktas inom ramen för

rättelseinstitutet, att detta yrkande skulle anses som

besvär till Regeringsrätten över avskrivningsbeslutet.

Genom beslut den 27 augusti 1991 avslog kammarrätten

Holger K:s begäran om rättelse. Holger K. överklagade även

detta beslut. - I Regeringsrätten förelåg följande

yrkanden. - I sina besvär med anledning av kammarrättens

beslut den 27 augusti 1991 hävdade Holger K. att

kammarrätten bort rätta sitt avskrivningsbeslut. Han ansåg

att Regeringsrätten "bör pröva och fastslå att i mål där

det kan bli fråga om ersättning för rättegångskostnader på

grund av parts återkallelse motpart skall höras härom trots

att något formellt yrkande om ersättning för rättegångskostnader inte föreligger då avskrivningsbeslutet

fattas". - I det som med hänsyn till kammarrättens

inställning i rättelsefrågan skulle uppfattas som ett

överklagande av kammarrättens avskrivningsbeslut den

13 augusti 1991 yrkade Holger K. att Helene K. skulle

förpliktas att betala hans rättegångskostnader i

kammarrätten med 4 013 kr. - Helene K. bestred Holger K:s

talan. - Regeringsrätten (1994-04-12, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 18 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall, innan mål avgörs, part ha fått kännedom om det som tillförts målet genom annan än honom själv och haft tillfälle att yttra sig över det, om det ej föreligger sådana skäl däremot som anges i 10 § andra stycket nämnda lag. Av 10 § andra stycket framgår att kommunikation enligt 18 § kan underlåtas om det inte finns anledning anta att talan kommer att bifallas helt eller delvis, om kommunikationen annars är uppenbart onödig eller om det kan befaras att kommunikationen skulle avsevärt försvåra genomförandet av beslut i målet. - I förevarande mål hade Helene K. återkallat sin talan efter det att hennes besvär hade delgivits Holger K. med föreläggande att inkomma med svar. Kammarrätten har genom att avskriva målet utan att ge Holger K. tillfälle att yttra sig över återkallelsen handlat i strid med kommunikationsregeln i 18 §

förvaltningsprocesslagen, eftersom såvitt utredningen visar

ingen av de i 10 § förvaltningsprocesslagen nämnda

undantagssituationerna förelegat. Genom detta rättegångsfel

har Holger K. betagits en möjlighet att innan målet

avskrevs få ett yrkande om ersättning för sina

rättegångskostnader prövat av kammarrätten. Kammarrätten

har därefter funnit att rättelse enligt 32 § andra stycket

förvaltningsprocesslagen inte kunnat komma i fråga. - Vid

här angivna förhållanden föreligger skäl att, med undanröjande av kammarrättens avskrivningsbeslut, återförvisa målet till kammarrätten för handläggning. - I och med detta ståndpunktstagande saknar Regeringsrätten anledning att ytterligare befatta sig med Holger K:s yrkande om rättelse enligt 32 § andra stycket förvaltningsprocesslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer kammarrättens beslut den 13 augusti 1991 i vad det innebär att kammarrättens mål nr 3954-1991 avskrivs och visar målet åter till kammarrätten för ny handläggning. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning enligt rättshjälpslagen skall betalas till advokaten Göran Mellerup med 1 820 kr för arbete med målet i Regeringsrätten. (fd II 1994-03-08, Hoffstedt)

*REGI

*INST