RÅ 1994 not 238

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (bifall)

Not 238. Ansökan av Sabbir K. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 14 januari 1991 en ansökan från Sabbir K. om

uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap.

1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud

att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan

tillstånd av verket. I beslut den 14 november 1991 avslog

regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) Sabbir K:s

överklagande. Invandrarverket avslog den 27 februari 1992,

den 17 juni 1992, den 14 december 1992 och den 24 september

1993 ansökningar om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 §

utlänningslagen. - I ansökningen yrkade Sabbir K. att

Regeringsrätten skulle bevilja resning i det ärende

angående avvisning av honom m.m. som avgjorts genom

regeringens beslut den 14 november 1991 samt Statens

invandrarverks beslut den 27 februari 1992 och den 17 juni

1992. Han yrkade också att Regeringsrätten skulle förordna

att vidare verkställighetsåtgärder inte fick vidtas och att

allmän rättshjälp beviljades honom i resningsmålet. - Till

stöd för resningsansökningen anförde Sabbir K. i huvudsak

följande. Han hade hela tiden vidhållit att risk för

förföljelse förelåg även under den nya regimen i hans

hemland Bangladesh. Hans uppgifter hade hela tiden åtföljts

av en omfattande skriftlig bevisning i syfte att styrka

hans politiska engagemang samt risken för förföljelse från

både politiska meningsmotståndare och den nya regimen i

Bangladesh. Regeringens rättstillämpning var uppenbart

lagstridig och någon individuell bedömning av hans fall

hade inte ägt rum. Han hade hos Statens invandrarverk

åberopat en omfattande skriftlig bevisning som uppfyllde

utlänningslagens krav på nya omständigheter. Det hade

således ålegat Invandrarverket att upphäva avvisningsbeslutet och bevilja honom asyl i enlighet med 2 kap. 5 § tredje stycket 1. utlänningslagen. - Till stöd för ansökningen åberopade Sabbir K. vidare innehållet i två läkarintyg. - Regeringsrätten förordnade i protokoll den 19 oktober 1993 att Utlänningsnämnden skulle avge yttrande i målet. Regeringsrätten förordnade också att i avbidan på slutligt beslut i resningsmålet vidare åtgärder för verkställighet av den beslutade avvisningen av Sabbir K. inte fick företas. - Utlänningsnämnden avgav yttrande i resningsmålet. - Regeringsrätten (1994-04-13, Wahlgren, Voss, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av resningsförfarandets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning inte kan anses föreligga med mindre det i resningsmålet antingen framkommer omständigheter som ändrar bilden av ärendet i sådan omfattning att en omprövning måste anses vara motiverad eller det eljest finns anledning att anta att prövande myndighet gjort sig skyldig till väsentligt förfarandefel eller vid sin bedömning gått klart utöver vad som med hänsyn till omständigheterna framstår som rimligt. Utan en sådan restriktivitet vid tillämpningen av resningsinstitutet skulle detta komma att framstå som en överprövning av i princip samma slag som en överprövning av ordinär karaktär. - Den utredning som Sabbir K. framlagt i resningsmålet visar inte att något av avgörandena i utlänningsärendet beträffande honom är behäftat med sådana brister att skäl för resning kan anses föreligga. - Omständigheterna i målet är sådana att Sabbir K. bör

beviljas allmän rättshjälp i målet. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten bifaller ansökningen om allmän rättshjälp i resningsmålet och förordnar Gerassimos F. till biträde

enligt rättshjälpslagen. Regeringsrätten bestämmer stämmer

grundavgiften till 450 kr och tilläggsavgiften till 0 kr. -

Regeringsrätten bestämmer att ersättning enligt

rättshjälpslagen skall betalas till Gerassimos F. med

skäliga 4 550 kr för arbete i Regeringsrätten. (fd II

1994-03-23, Perttu)

*REGI

*INST