RÅ 1994 not 248

Ansökan av Masuda B. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 248. Ansökan av Masuda B. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Masuda B. kom till Sverige från Bangladesh den 17 oktober 1989. Statens invandrarverk avslog genom beslut den 16 augusti 1991 en ansökan av henne om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade henne enligt 4 kap. 1 § 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att utan verkets tillstånd återvända till Sverige före viss tidpunkt. Genom beslut den 30 oktober 1992 avslog Utlänningsnämnden hennes överklagande. Invandrarverket avslog den 10 december 1992 samt den 10 maj och den 2 december 1993 ansökningar av henne om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen. - I en skrivelse till Regeringsrätten begärde Masuda B. att domstolen skulle gå igenom ärendet och rätta till Invandrarverkets och Utlänningsnämndens felaktiga

bedömningar och tolkningar. Samtidigt begärde hon

inhibition under tiden ärendet utreddes. - Masuda B.

anförde i huvudsak följande. Hon hade tillsammans med sin

make varit politiskt engagerad i det dåvarande

oppositionspartiet i Bangladesh BNP, som nu var

regeringsparti. Tiden innan hon sökte sig till Sverige hade

hon och hennes make blivit misshandlade och trakasserade av

dåvarande regerings springpojkar och knektar. Maken hade

försvunnit spårlöst. Först när hon begärt skilsmässa

utredde Invandrarverket saken, varvid det framkommit att

maken varit försvunnen, vilket hon hela tiden hävdat. Detta

framgick av ett brev från den svenska ambassaden i Dhaka,

Bangladesh. Den 1 januari 1992 hade hon vistats drygt

26 månader i Sverige och hade ingen anknytning till

hemlandet. Hon kom från en islamisk stat där övergivna

kvinnor trakasserades och förföljdes på ett mycket grymt

sätt. Att ge henne uppehållstillstånd av humanitära skäl

gick helt i linje med de mänskliga rättigheter Sverige

förbundit sig att följa. Hennes ombud och ombudets make var

personligen villiga att ta ekonomiskt ansvar för henne till

dess hon klarade sin egen försörjning. Hon hade aldrig

belastat det svenska samhället utan var och hade varit

försörjd av sina bröder, som fanns i Sverige. Här hade hon

även sin pojkvän. Hon hade anpassat sig till det svenska

samhället och skulle aldrig klara ett liv i hemlandet. Där

var hon garanterad förföljelse och hon kände en välgrundad

fruktan att återvända dit. - Regeringsrätten (1994-04-20, Bouvin, Berglöf, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upptar Masuda B:s skrivelse som en ansökan om resning i ärendet om uppehållstillstånd m.m. - Av resningsförfarandets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning inte kan anses föreligga med mindre det i resningsmålet antingen framkommer omständigheter som ändrar bilden i sådan omfattning att en omprövning av ärendet får anses vara motiverad eller det eljest finns anledning att anta att den prövande myndigheten vid sin bedömning gått klart utöver vad som med hänsyn till omständigheterna framstår som rimligt. Utan en sådan restriktivitet vid tillämpningen av resningsinstitutet skulle detta komma att framstå som en överprövning av nära nog ordinär karaktär. - Masuda B. har inte visat att det föreligger sådana omständigheter som utgör skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-03-24, G. Mattsson)

*REGI

*INST