RÅ 1994 not 25

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 25. Ansökan av Atila V. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens Invandrarverk avslog den 29 juni 1993 ansökningar av Atila V., Magdolna V. och sonen Atila V. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen

(1989:529). Familjen V. överklagade beslutet. I beslut den 24 november 1993 avslog Utlänningsnämnden överklagandet. - Invandrarverket avslog genom beslut den 29 november och den 10 december 1993 förnyade ansökningar om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § utlänningslagen. - I ansökningen yrkade Atila V., Magdolna V. och sonen Atila om resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet samt yrkade att vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas. Deras ombud, advokaten Tommy Carlson, yrkade ersättning för kostnader i resningsärendet. - Till stöd för ansökningen anförde

sökandena i huvudsak följande. Utlänningsnämnden hade vid sin prövning inte beaktat relevanta omständigheter i sak och inte heller det krigstillstånd som rådde i det forna Jugoslavien. Utlänningsnämnden hade vidare dragit felaktiga slutsatser av de omständigheter som prövats och redovisats i skälen. - Regeringsrätten (1994-01-25, Wahlgren, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I den typ av utlänningsärenden varom nu är i fråga ankommer det i första hand på Utlänningsnämnden att utforma

rättstillämpningen (se prop. 1991/92:30 s. 22-24). Av resningsförfarandets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning inte kan anses föreligga med mindre det i resningsmålet framkommer omständigheter som ändrar totalbilden i sådan omfattning att en omprövning av ärendet är motiverad eller det eljest finns anledning att anta att den prövande myndigheten gått klart utöver vad som med hänsyn till omständigheterna framstår som rimligt. Utan en sådan restriktivitet vid tillämpning av

resningsinstitutet skulle detta komma att framstå närmast som överprövning av ordinär karaktär. - Regeringsrätten finner att det i sak inte har framkommit några nya

omständigheter i resningsmålet. Inte heller innefattar Utlänningsnämndens bedömning någon sådan brist som enligt det anförda bör medföra resning. Ansökningen skall därför avslås. - Skäl att bevilja allmän rättsjälp föreligger

inte. Tommy Carlsons yrkande om ersättning för kostnader kan då lagligen inte bifallas. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten avslår såväl resningsansökningen som yrkandet om kostnadsersättning. (fd II 1994-01-18, Bäckvall)

*REGI

*INST