RÅ 1994 not 250

Yrkande om befrielse från skattetillägg prövades inte (bifall) / Bifall (yrkande om befrielse från skattetillägg prövades inte)

Not 250. Ansökan av Irena B. om resning i ett mål ang. skattetillägg m.m. - Irena B. skönstaxerades 1988 i

avsaknad av deklaration. Skattetillägg och förseningsavgift

påfördes genom beslut av Lokala skattemyndigheten i

Malmöhus län den 14 oktober 1988. Irena B. anförde besvär

över taxeringen och beslutet om skattetillägg och

förseningsavgift samt bifogade en nyupprättad deklaration.

Länsrätten i Malmöhus län biföll i dom den 22 april 1993

besvären vad avsåg taxeringarna och lade deklarationen till

grund för taxeringen. Eftersom Irena B. enligt av länsrätten inhämtad uppgift inte blivit påförd skattetillägg eller förseningsavgift föranledde hennes yrkande i denna del inte någon länsrättens vidare åtgärd. - I ansökningen yrkade Irena B. att skattetillägget och förseningsavgiften skulle undanröjas. Till stöd för sin talan anförde hon att hon påförts skattetillägg och förseningsavgift och att länsrättens dom i detta avseende blivit felaktig till följd av att den inhämtade uppgiften från skattemyndigheten inte varit korrekt. - Riksskatteverket tillstyrkte att resning beviljades och att påfört skattetillägg undanröjdes men avstyrkte bifall till resningsansökningen vad avsåg förseningsavgiften. Till stöd för sin uppfattning anförde verket bl. a. följande: Numera har framkommit att det längdutdrag, som skattemyndigheten översänt till länsrätten, är ofullständigt. Anteckningen om debitering av skattetillägg och förseningsavgift återfinns på högersidan av det aktuella uppslaget i skattelängden. Vad länsrätten haft tillgång till är endast en kopia av vänstersidan av uppslaget. - Det kan alltså konstateras att länsrätten lämnat Irena B:s yrkanden rörande sanktionsavgifterna utan avseende på grund av att rätten låtit sig missledas av det ofullständiga längdutdrag som skattemyndigheten översänt. Det är inte helt

tillfredsställande att länsrätten okritiskt och utan

närmare undersökning godtagit längdutdraget trots att en

för rätten tillgänglig kopia av länsskattemyndighetens

beslut den 14 oktober 1988 utvisade att Irena B. påförts

såväl skattetillägg som förseningsavgift. - - - Irena B. har påförts skattetillägg enligt 116 c § taxeringslagen på

grund av utebliven deklaration. Sådant beslut om

skattetillägg skall enligt 116 d § taxeringslagen

undanröjas om deklaration inkommit före utgången av

februari månad året efter taxeringsåret. Har den

skattskyldige fått del av beslutet först efter

taxeringsårets utgång skall beslutet undanröjas om

deklarationen inkommit inom två månader från delfåendet av

beslutet. - Irena B:s deklaration har inkommit efter

utgången av februari 1989. Någon utredning angående vid

vilken tidpunkt hon fått del av länsskattemyndighetens

beslut om skattetillägg föreligger inte i målet. Av

rättsfallet RÅ 1990 ref. 94 framgår att det ankommer på

vederbörande domstol att företa sådan utredning. Att så ej

skett i förevarande mål torde sammanhänga med att

länsrätten utgått från att Irena B. inte påförts något

skattetillägg. Att nu drygt fem år efter det att

länsskattemyndigheten beslutade om skattetillägg utreda vid

vilken tidpunkt Irena B. fått del av beslutet kan på goda

grunder antas vara en omöjlig uppgift. I analogi med det

förenämnda rättsfallet torde Regeringsrätten därför få utgå

ifrån att delfåendet skett vid en sådan tidpunkt att

förutsättningar förelegat för länsrätten att undanröja

beslutet. - - - Irena B. har varit skyldig att utan

anmaning avge självdeklaration men har inkommit med sådan

först efter den 1 augusti 1988. Hon har därför rätteligen

påförts förseningsavgift med (4 x 500=) 2 000 kr i enlighet

med bestämmelserna i 116 g § andra stycket taxeringslagen.

Skäl för eftergift av förseningsavgiften har inte visats

föreligga. - - - Regeringsrätten (1994-04-20, Voss, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utredningen i målet framgår att länsrätten felaktigt utgått från att Irena B. inte varit påförd skattetillägg eller förseningsavgift och därför inte prövat hennes yrkanden i denna del. Såsom Riksskatteverket anfört föreligger det svårigheter att utreda när Irena B. fick del av skattemyndighetens beslut. Regeringsrätten utgår därför

från att Irena B. fått del av beslutet vid en sådan

tidpunkt att förutsättningar funnits för länsrätten att

undanröja beslutet om skattetillägg. Regeringsrätten finner

med hänsyn till vad som ovan anförts att skäl för resning

föreligger vad avser påfört skattetillägg. - Irena B. har

inte visat att skäl för resning föreligger vad avser påförd

förseningsavgift. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten beviljar resning och undanröjer påfört

skattetillägg vid 1988 års taxering. (fd II 1994-03-24,

Bäckvall)

*REGI

*INST