RÅ 1994 not 252

Beslut av regeringen ang. upphävande av utvisning (avvisat) / Avvisat (beslut av regeringen ang. upphävande av utvisning)

Not 252. Ansökan av Muzaffer Y. om rättsprövning av ett beslut ang. upphävande av utvisningsbeslut. - Högsta

domstolen

domstolen beslutade genom dom den 19 december 1991 att

Muzaffer Y. skulle utvisas med förbud att återvända hit. -

Muzaffer Y. ansökte om upphävande av utvisningsbeslutet

samt hemställde om att den rättspsykiatriska utredningen

infordrades i ärendet. - Regeringen (Kulturdepartementet, 1994-03-10) fann ej skäl att infordra ytterligare utredning och avslog ansökningen. - Som motivering för beslutet anfördes att sådana särskilda skäl som krävs enligt 7 kap. 16 § utlänningslagen (1989:529) inte förelåg i ärendet. - Muzaffer Y. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. - Regeringsrätten (1994-04-21, Voss, Wadell, Swartling, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket 3. lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller lagen inte beslut om utlänningars vistelse i riket. Regeringens beslut, som gäller fråga om upphävande av utvisning, kan alltså inte bli föremål för rättsprövning. Ansökningen skall således avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1994-04-12, Grip)

*REGI

*INST