RÅ 1994 not 261

Avslag (felaktig rättstillämpning i och brist i handläggningen av ärende ang. prisreglering av eltariffer) / Felaktig rättstillämpning i och brist i handläggningen av ärende ang. prisreglering av eltariffer (avslag)

Not 261. Ansökan av Uddeholm Tooling AB om resning i ärende om prisreglering av eltariffer. - Prisregleringsnämnden för elektrisk ström avslog den 4 juni 1992 en ansökan från Uddeholm Tooling AB om prisreglering av eltariffer. - Uddeholm Tooling AB ansökte om resning i ärendet. Till stöd för sin ansökan anförde bolaget i huvudsak dels att nämndens rättstillämpning uppenbart stred mot lag eftersom nämnden ansett Uddeholm Kraft AB:s kostnader sakna betydelse vid bedömning av frågan om prissättningen varit skälig, dels att nämnden, i strid med 14 § förvaltningslagen, avslagit bolagets begäran om muntlig förhandling och därigenom hindrat bolaget att fullständiga utredningen. - Regeringsrätten (1994-04-28, Wahlgren, Dahlman, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Uddeholm Tooling AB har inte visat att det föreligger skäl för resning. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-04-12, Holmstedt)

*REGI

*INST