RÅ 1994 not 266

Not 266. Ansökan av Ingvar B. om resning i mål ang.

inkomsttaxering 1990 m.m. - Genom dom den 26 augusti 1991

beskattade Länsrätten i Västernorrlands län Ingvar B. i

inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet för ett från

hans helägda bolag Sundsvalls Markförbättringar AB taget

s.k. förbjudet lån med 14 162 kr samt påförde honom

skattetillägg med 40 procent av skatten på detta belopp. I

domen anfördes att, såvitt handlingarna utvisade, Ingvar B.

ännu inte återbetalt lånet. Domen vann laga kraft. -

Ingvar B. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja

resning. Till stöd för ansökningen anförde han bl.a.

följande. Vid tidpunkten för ärendets utredning befann sig

hans företag i ekonomisk kris. Hela sin tid ägnade han åt

att försöka rädda företaget och arbetstillfällena för de

anställda. Hans privata ekonomi missgynnades av detta.

Därför besvarades inte skattemyndighetens besvär. Vid

senare genomgång med hans revisor framkom det att domen

meddelats på felaktigt underlag. Han åberopade ett intyg av

den 10 februari 1992 i vilket revisorn bl.a. intygade att

återbetalning av beloppet 14 162 kr skedde före den 31 oktober 1990. - Riksskatteverket anförde i sak att beskattning inte borde ske eftersom återbetalning skett. -

Regeringsrätten (1994-04-28, Brink, Tottie, Dahlman,

Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ingvar B:s yrkande om nedsättning av taxeringarna bör i

första hand prövas i den i 100 § taxeringslagen (1956:623)

angivna ordningen. Denna prövning ankommer på Kammarrätten

i Sundsvall. Regeringsrätten saknar därför skäl att i

nuvarande läge ta upp Ingvar B:s resningsansökan till

prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten överlämnar ansökningen jämte handlingarna i målet till Kammarrätten i Sundsvall för prövning i den ordning som anges i 100 § taxeringslagen (1956:623). (fd III 1994-03-23, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST