RÅ 1994 not 27

Not 27. Ansökan av Remzi V. m.fl. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang.

uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 7 september 1993 att avslå ansökningar från Remzi V,, Fahrije V. och Mergime V. om uppehållstillstånd m.m. och att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2.

utlänningslagen (1989:529) samt förbjuda dem att inom viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket.

Beslutet delgavs Remzi V. och Fahrije V. den 21 september 1993. Beslutet överklagades inte. - I ansökningen yrkade sökandena att Regeringsrätten skulle återställa deras

möjlighet att till Utlänningsnämnden överklaga

Invandvarverkets beslut den 7 september 1993. - Till stöd för ansökningen anförde sökandenas ombud och offentliga biträde, advokaten Peter Bergenlind, bl.a. följande. Efter erhållande av telefonsamtal med sökandenas handläggare den 21 september 1993 om att sökandena ville överklaga

Invandrarverkets beslut hade jag meddelat handläggaren att de skulle infinna sig på mitt kontor fredagen den

24 september kl. 15. Sökandena infann sig på kontoret. Via tolk förklarade de att de ville överklaga Invandrarverkets beslut. Efter genomgång av bl.a. beslutet erhölls nya uppgifter om att den serbiska polisen gripit mannens broder i samband med att de sökt mannen. Samtidigt hade de raserat och förstört bostaden. I ärendet uppgavs vidare att mannens broder hade tillgång till videomaterial som styrkte angrepp från polisens sida. Med detta material och klienternas syn på Invandrarverkets bedömning skulle jag som ombud ge in överklagande till nämnden. Akten placerades på skrivbordet tillsammans med bl.a. två ytterligare asylärenden där jag skulle ge in yttrande till Statens invandrarverk. Efter detta moment upptäckte jag på grund av arbetsbelastning och slarv inte i tid att jag inte hade ingivit överklagande till nämnden. Med hänsyn till att klienterna inte på något sätt hade föranlett mitt förbiseende borde mitt slarviga beteende kunna utgöra skäl för att bifalla ansökan. - Peter Bergenlind yrkade ersättning för två timmars arbete med totalt 1 820 kr. - Regeringsrätten (1994-01-26, Wahlgren, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad sökandena i förevarande mål har uppgivit om orsakerna till att tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut försuttits är inte en sådan omständighet som bör föranleda återställande av den försuttna tiden (se Regeringsrättens beslut fattat den 29 december 1993 i mål nr 5495-1993). Ansökningen skall därför avslås. - Med hänsyn till

omständigheterna bör Peter Bergenlind inte beviljas någon ersättning enligt rättshjälpslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om

återställande av försutten tid. - Regeringsrätten avslår Peter Bergenlinds yrkande om ersättning enligt

rättshjälpslagen. (fd II 1994-01-19, Hallner)

*REGI

*INST