RÅ 1994 not 272

Besvär i särskild ordning av Åke G. ang. inkomsttaxering 1986 och ansökan om resning

Not 272. Besvär i särskild ordning av Åke G. ang. inkomsttaxering 1986 och ansökan om resning. - Taxeringsnämnden åsatte Åke G. inkomsttaxeringar i enlighet

med ingiven självdeklaration. - I överklagande som inkom den 17 november 1987 yrkade Åke G. nedsättning av inkomsttaxeringen för taxeringsåret 1986. - Länsrätten i

Malmöhus län (1991-04-12), Kanold) tog inte upp överklagandet till prövning. - Åke G. yrkade i kammarrätten att hans överklagande skulle tas upp till prövning med stöd av 100 § första stycket 2) taxeringslagen och anförde bl.a. följande. Det var uppenbart att han inte uppburit någon lön från G:s Päls under 1985 och därför inte ökat sin skatteförmåga under det aktuella året. Han hade visserligen tagit upp det aktuella beloppet i sin deklaration för 1986. Det var uppenbart att beloppet inte utgjort för honom skattepliktig inkomst. - Kammarrätten i Göteborg (1991-10-23, Nordbeck, Kihlgren, Larsson) avslog överklagandet. - Åke G. fullföljde sin i kammarrätten förda talan. I andra hand ansökte han om resning. Som skäl för resningsansökan anförde han att det torde vara obilligt att bli taxerad för en inkomst som han bevisligen inte haft. - Riksskatteverket hemställde att överklagandet och resningsansökningen skulle lämnas utan bifall. - Regeringsrätten (1994-05-02, M. Sjöberg, Palm, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - I målet synes ostridigt att den av Åke G. tidigare bedrivna rörelsen fr.o.m. den 1 januari 1985 övertagits av G:s Päls AB. Någon närmare utredning om villkoren för överlåtelsen föreligger emellertid inte. Det kan därför inte fastställas hur Åke G. bort beskattas vid 1986 års taxering. Yrkandet om resning skall därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 1994-04-12, Karlsson)

*REGI

*INST