RÅ 1994 not 281

Not 281. Ansökan av Gholam K. om resning i ärende om

uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i

beslut den 30 oktober 1992 en ansökan av Gholam K. om

uppehållstillstånd m.m. I samma beslut avvisade verket

honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 1. och 2.

utlänningslagen (1989:529) och förbjöd honom att utan

tillstånd av Invandrarverket återvända till Sverige före

den 1 november 1994. I beslut den 7 februari 1994 avslog

Utlänningsnämnden Gholam K:s överklagande. - I ansökningen

yrkade sökanden att Regeringsrätten skulle bevilja resning

i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet samt att vidare

verkställighetsåtgärder skulle inhiberas. Han yrkade även

att allmän rättshjälp skulle beviljas honom. - Till stöd

för sin talan anförde sökanden i huvudsak följande.

Utlänningsnämnden hade inte berett honom tillfälle att

yttra sig över de uppgifter hans broder Abbas lämnat i brev

den 7 september 1987 till Invandrarverket. Av nämndens

beslut syntes framgå att brevet från brodern haft avgörande

betydelse för utgången i ärendet i nämnden. Med hänsyn

härtill borde han ha underrättats om brevuppgifterna och

beretts tillfälle att yttra sig över dessa. Nämndens

handläggning stred mot 17 § förvaltningslagen (1986:223).

Det var anmärkningsvärt att Utlänningsnämnden felaktigt

påstått att han frånhänt sig passhandlingen och att nämnden

byggt någon som helst trovärdighetsbedömning på det

förhållandet att han saknade passhandling vid ankomsten

till Sverige. - Regeringsrätten (1994-05-06, Wahlgren, Dahlman, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Utlänningsnämnden har vid prövningen av ärendet haft tillgång till de uppgifter Gholam K:s broder lämnat i brev den 7 september 1987 till Invandrarverket.

Utlänningsnämnden har i skrivelse den 24 november 1993 till

sökandens ombud översänt vissa handlingar och berett ombudet, Kåre Månson, tillfälle att slutföra talan. Enligt på skrivelsen antecknad bilageförteckning ingick bland de översända handlingarna brodern Abbas skrivelse den 7 september 1987 till Statens invandrarverk. Av Utlänningsnämndens akt framgår att ombudet den 25 november

1993 mottagit nämndens skrivelse. Ombudet har även i

skrivelse den 5 december 1993 till nämnden uppgett att han

med nämndens skrivelse den 24 november tillställts kopior

av de utredningshandlingar som ingått i asylärendet m.fl.

ärenden rörande brodern Abbas. Såvitt framgår av handlingarna har nämnden således underrättat Gholam K. om uppgiften och berett honom tillfälle att yttra sig över den. Utlänningsnämndens handläggning strider därmed inte mot 17 § förvaltningslagen. - Med hänsyn härtill och då vad sökanden anfört i övrigt inte utgör skäl för resning skall ansökningen avslås. - Regeringsrätten finner inte skäl att bevilja allmän rättshjälp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och om allmän rättshjälp. (fd II 1994-04-26, Sundberg)

*REGI

*INST