RÅ 1994 not 284

Ansökan av Jouni S. om resning i mål om återkallelse av körkort

Not 284. Ansökan av Jouni S. om resning i mål om återkallelse av körkort. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län återkallade genom beslut den 11 juni 1991 Jouni S:s körkort tills vidare med stöd av bl.a. 16 § 4 körkortslagen eftersom han var misstänkt för hastighetsöverträdelse den 21 maj 1991. Den 29 augusti 1991 godkände Jouni S. det strafföreläggande som utfärdats p.g.a. hastighetsöverträdelsen. Länsrätten förordnade genom dom den 6 november 1991 att eftersom Jouni S. under två månader varit fråntagen rätten att föra körkortspliktigt fordon, och denna tid var minst så lång som skulle ha bestämts som spärrtid, ytterligare körkortsingripande inte skulle ske. Länsrättens dom vann laga kraft. - I ansökningen begärde Jouni S. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av länsrätten avgjorda målet och anförde i huvudsak följande. Hans hastighet hade uppmätts med s.k. polispilot. Det hade senare kommit fram att denna mätmetod kunde visa något fel. Därför gjordes numera ett avdrag om 5 km/tim på alla hastighetsmätningar. Detta avdrag skulle göras även i hans fall. Eftersom hans hastighet uppmättes till 122 km/tim, skulle ett sådant avdrag medföra att hans körkort inte skulle ha återkallats. Detta hade i sin tur betydelse för hans rätt att övningsköra. Han ansåg att

körkortsingripandet borde stanna vid varning. -

Regeringsrätten (1994-05-06, Björne, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Länsrättens dom grundar sig på ett av Jouni S. godkänt strafföreläggande. Så länge strafföreläggandet står fast föreligger inte skäl för resning i körkortsmålet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-04-12, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST