RÅ 1994 not 285

Ansökan av Bassima K. om resning i ärende om utbyte av utländskt körkort

Not 285. Ansökan av Bassima K. om resning i ärende om utbyte av utländskt körkort. - Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade den 28 november 1991 att avslå en ansökan av Bassima K. om utbyte av utländskt (libanesiskt) körkort. Länsstyrelsen motiverade sitt beslut med bl.a. följande. Enligt 7 § förordningen om godkännande och utbyte av utländska körkort i dess lydelse före den 1 juli 1991 fick ett utländskt körkort som gällde i Sverige bytas ut mot ett motsvarande svenskt körkort om innehavaren uppfyllde de personliga och medicinska krav som angavs i 7 § körkortslagen och var kyrkobokförd i Sverige. Eftersom Bassima K. inte var folkbokförd i Sverige före den 1 juli 1991 kan hennes ansökan inte prövas enligt ifrågavarande förordnings tidigare lydelse. Libanon ingår inte heller i den grupp av länder varifrån utbyte av körkort kan ske enligt förordningen i dess lydelse efter den 1 juli 1991. Sedan Bassima K. överklagat länsstyrelsens beslut avslog Kammarrätten i Jönköping i dom den 17 januari 1992 hennes överklagande. - Bassima K. yrkade att Regeringsrätten

skulle bevilja resning målet. Till stöd för ansökningen

anförde hon bl.a. följande. Enligt övergångsbestämmelserna

till ändringarna i förordningen skulle äldre föreskrifter

om utbyte av körkort gälla om ansökan hade kommit in till

länsstyrelsen före den 1 juli 1991. Hon lämnade in

ansökningen hos länsstyrelsen den 28 juni 1991. Äldre

föreskrifter skulle därför tillämpas i hennes fall. Kravet

på kyrkobokföring i 7 § förordningen behövde inte vara

uppfyllt då ansökan om utbyte gjordes utan endast vid

tidpunkten för prövningen av ansökningen. Det fanns inget

hinder mot att lämna in en ansökan som därefter

kompletterades med ytterligare handlingar. Hon

kompletterade sin ansökan med personbevis. Vid tiden för

länsstyrelsens beslut hade hon varit folkbokförd i Sverige

under ca tre månader. Förutsättningar för utbyte förelåg

därför. - Regeringsrätten (1994-05-06, Björne, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte att Bassima K. visat att det

föreligger skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd III 1994-04-12, Gylling Lindkvist) Samma dag avgjorde Regeringsrätten målet 6470-1992 där omständigheterna var identiska och utgången densamma.

*REGI