RÅ 1994 not 286

Not 286. Ansökan av Buzuneh D. om resning i ärende ang.

uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade

den 16 september 1993 att avslå en ansökan av Buzuneh D. om

uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap.

1 § första stycket 1 och 2 utlänningslagen (1989:529) med

förbud att under viss tid återvända till Sverige utan

tillstånd av verket. I beslut den 29 december 1993 avslog

Utlänningsnämnden Buzuneh D:s överklagande. Statens

invandrarverk avslog i beslut den 13 januari 1994 och den

4 mars 1994 nya ansökningar om uppehållstillstånd enligt

2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen. - Buzuneh D.

ansökte om resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda

ärendet. - Till stöd för ansökningen anförde han i

huvudsak. Efter Utlänningsnämndens beslut hade följande

blivit känt. En svensk medborgare som härstammade från

Etiopien for dit för att delta i en freds- och

försoningskonferens under tiden den 18-22 december 1993.

Vid ankomsten greps han av polis. Under de förhör som hölls

med honom i Addis Abeba ställdes mycket ingående frågor om

Buzuneh D. Han bedömde Buzuneh D:s situation som mycket

allvarlig i hemlandet. Två intyg om detta hade bifogats

ansökningen om resning. Buzuneh D. hade i sina ansökningar

enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen försökt få

till stånd en prövning men hade fått avslag på dessa

ansökningar. Han menade dock att det till följd av svenska

immigrationsmyndigheters stora arbetsbelastning sannolikt

inte hade skett någon prövning av vad han anfört. Han ansåg

att det förelåg anledning till ändring av

Utlänningsnämndens beslut och att utgången av

Utlänningsnämndens prövning skulle ha blivit en annan om de

nu föreliggande bevisen varit kända. - Regeringsrätten

(1994-05-09, Brink, Berglöf, Lindstam): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Buzuneh D. har inte visat att skäl för resning föreligger. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-04-26, Hartzell)

*REGI

*INST