RÅ 1994 not 30

Ansökan av Endre B. och Klementina B. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 30. Ansökan av Endre B. och Klementina B. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 5 april 1993 att avslå en ansökan av makarna Endre och Klementina B. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2

utlänningslagen (1989:529). I beslut den 7 oktober 1993 avslog Utlänningsnämnden makarnas överklagande. Nämnden fann i beslutet att den allmänna situationen i makarnas hemland inte utgjorde grund för asyl. Nämnden delade Invandrarverkets bedömning att makarna inte kunde anses som flyktingar enligt 3 kap. 1 § 1 utlänningslagen och att inte heller sådana omständigheter förelåg som avses i 3 kap 1 § 3 samma lag. I likhet med Invandrarverket ansåg nämnden att Endre B. inte hade rätt till uppehållstillstånd enligt 3 kap. 1 § 2. nämnda lag. Inte heller i övrigt fann nämnden skäl att bevilja uppehållstillstånd. - I ansökningen yrkade Endre och Klementina B. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och att vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas. - Till stöd för ansökningen åberopade makarna i huvudsak

förhållandena för den s.k. ungersk-jugoslaviska

befolkningen i Vojvodina. De anförde att svenska

myndigheter inte förstod hur det förhöll sig för en sådan minoritet och begärde därför omprövning av ärendet. -

Regeringsrätten (1994-01-27, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Endre och

Klementina B. har inte visat att grund för resning

föreligger. Ansökningen skall därför avslås. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen. (fd III 1994-01-18, Hartzell)

*REGI

*INST