RÅ 1994 not 304

Not 304. Överklagande av X AB av ett förhandsbesked ang.

mervärdeskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav

bolaget bl.a. följande. Bolaget bedrev verksamhet som avsåg

bl.a. utveckling av katalysatorer för dieseldrivna fordon.

För att denna verksamhet skulle kunna bedrivas fordrades

att tester kunde utföras av katalysatorerna i realistisk

miljö. Därför måste utprovning utföras på så sätt att

katalysatorerna monterades i dieseldrivna bilar som sedan

provkördes. Bolaget hade för avsikt att införskaffa ett

antal dieseldrivna fordon att användas i

försöksverksamheten. Personbilarna skulle inte komma att

nyttjas för annat ändamål, t.ex. för anställdas privata

körning. - Bolaget ville ha svar på frågan om bolaget hade

rätt till avdrag för ingående mervärdeskatt som belöpte på

personbilar anskaffade för användning i bolagets produktion

på angivet sätt. - Skatterättsnämnden (1992-12-02, Stegard, Wingren, Arvidson, Eriksson, Lindberg, Udd, Zackari): Förhandsbesked. - Bolaget har inte rätt till avdrag för ingående mervärdeskatt som belöper på anskaffning av personbil som skall användas på i ansökningen beskrivet sätt. - Motivering. - Enligt 17 § första stycket lagen (1968:430) om mervärdeskatt (ML) får skattskyldig - med de begränsningar som anges i bl.a. 18 § ML - vid redovisning av skatt göra avdrag för ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import för verksamhet som medför skattskyldighet. Av 18 § första stycket 2) ML framgår att avdragsrätt inte föreligger för anskaffning av personbil eller motorcykel för annan verksamhet än sådan som avser yrkesmässig personbefordran, återförsäljning eller uthyrning. - Avdragsförbudet har i kombination med att generell avdragsrätt föreligger för driftkostnaderna ansetts utgöra en godtagbar schablonbeskattning av det

privata nyttjandet av sådana fordon (prop. 1968:100

s. 141). Någon möjlighet för bolaget att i strid mot

ordalydelsen av 18 § första stycket 2) ML få göra avdrag

för den ingående skatt som hänför sig till anskaffning av

sådana personbilar som avses med ansökningen föreligger

enligt nämndens mening inte. - I sitt överklagande yrkade

bolaget att det skulle förklaras ha rätt till avdrag för

den ingående skatt som belöpte på anskaffning av

personbilarna. - Regeringsrätten (1994-05-16, Brink,

Werner, Swartling, Ragnemalm) delade Skatterättsnämndens uppfattning och fastställde förhandsbeskedet. (fd I

1994-04-21, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST