RÅ 1994 not 307

Not 307. Överklagande av PeGe J. ang. rätt att ta del av

allmän handling. - PeGe J. (Sveriges Radio Sjuhärad)

begärde uppgifter från en inom ett miljövårdsprojekt

(Miljöprojekt-Bilvård) upprättad rapport om de fem företag

som haft de största mängderna otillåtna produkter med de

förbjudna ämnena metylenklorid, trikloretylen och

tetrakloretylen. - Miljöskyddsnämnden i Borås kommun

(1993-12-14, delegationsbeslut av miljöskyddschefen) avslog framställningen med följande motivering: Jag har sagt nej till att lämna ut namnen på de fem företag, som vid inventeringstillfället hade de flesta produkterna. Mitt

främsta motiv till detta nej är att

inventeringsanteckningarna är arbetsmaterial, som har

upprättats av den som utförde inventeringen. Vår

inventering utfördes under juli och augusti månader 1993.

Det har alltså gått fem månader sedan inventeringen

utfördes och den bild vi då fick stämmer sannolikt inte med

dagens situation. - Samtliga företag, som då hade förbjudna

produkter, tog bort förbjudna produkter medan vi var kvar.

För att få bekräftat att produkterna inte tagits tillbaka i

hyllorna planerade vi en uppföljning under senare delen av

1993. - Vi kommer att följa upp Miljöprodukt-Bilvård med

start nu i december och avslutning under januari 1994.

Resultatet av detta arbete kommer att redovisas på liknande

sätt som Miljöprodukt-Bilvård. Eventuella kvarvarande

"syndare" kommer att överlämnas för polisutredning och

uppgifterna om dessa blir då också allmän handling. - Stöd

för min uppfattning att inventeringsanteckningarna inte är

allmän handling finns i 2 kap. 9 och 10 §§

tryckfrihetsförordningen. - I kammarrätten vidhöll PeGe J.

sin begäran att få ta del av uppgifter om vilka fem

företag, i en inventering av 58 försäljningsställen i

Borås, som hade flest förbjudna produkter och anförde

följande. Inventeringen sammanställdes till en rapport som

redovisades i Borås miljöskyddsnämnd i september 1993 och

hade sin bakgrund i ett förbud den 1 januari 1993 att

försälja vissa klorerade lösningsmedel till allmänheten. -

Miljöskyddsnämnden hemställde i yttrande att kammarrätten

skulle fastställa det överklagade beslutet och anförde

bl.a. följande. De önskade uppgifterna ingick i ett

arbetsmaterial, som kontoret alltjämt hade under

bearbetning. Materialet, som bestod av

inventeringsprotokoll, upprättades under juli och augusti

månader 1993 och redovisades i en särskild rapport till

nämnden vid sammanträdet i oktober 1993. Det användes för

kontorets planering och uppföljning av

Miljövårdsprojekt-Bilvård. Projektet hade bedrivits i

enlighet med en verksamhetsplan, "K1 Genomgång av

bilvårdsbranschen". Med anledning av inventeringsresultatet

planerade kontoret in en uppföljning under december månad

1993 hos de försäljningsställen där förbjudna produkter

fanns i juli och augusti. De tidigare förda

inventeringsanteckningarna utgjorde ett nödvändigt

arbetsmaterial vid denna uppföljning. En sammanfattande och

avslutande redovisning av projektet skulle kunna lämnas

till nämnden under februari månad 1994. I och med den

redovisningen hade projektet "K1 Genomgång av

bilvårdsbranschen" också avslutats. - Kammarrätten i

Göteborg (1994-02-22, Kärrström, Ståhlgren, Nilsson): En handling är enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (TF) allmän om den förvaras hos myndighet och enligt

bestämmelserna i 6 eller 7 § är att anse som inkommen till

eller upprättad hos myndighet. Enligt 7 § anses en handling

upprättad hos en myndighet när den expedierats. Vidare

anses en handling som inte har expedierats upprättad när

det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats

hos myndigheten. - Den begärda rapporten redovisades vid

ett sammanträde i miljöskyddsnämnden i oktober 1993 och den

inventering som företogs under månaderna juli och augusti

får därmed anses avslutad, oavsett att man vid en ny

inventering ämnar följa upp ärendet. Den begärda rapporten

är enligt kammarrättens mening inte heller att betrakta som

en minnesanteckning enligt 9 § TF, eftersom den tillför

ärendet sakuppgifter. Kammarrätten finner mot bakgrund

härav att den aktuella rapporten är att betrakta som en

allmän handling. - Fråga är då om miljöskyddsnämnden kan

vägra att lämna ut handlingen med stöd av sekretesslagen.

Enligt 8 kap. 7 § nämnda lag gäller sekretess i verksamhet

som består i tillsyn eller stödverksamhet med avseende på

näringslivet för uppgift om bl.a. enskilds affärs- eller

driftförhållanden om det kan antas att den enskilde lider

skada om uppgiften röjs. För uppgift i miljö- och

hälsoskyddsnämnds tillsynsverksamhet gäller dock inte

sekretess om intresset av allmän kännedom om förhållanden

som rör människors hälsa, miljö eller redligheten i handeln

eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att

uppgiften bör lämnas ut. - I förarbetena till bestämmelsen

(prop. 1988/89:131) uttalas bl.a. följande. I

tillsynsuppgifterna ingår att lämna råd till företagen om

lämpliga åtgärder till skydd för miljön. Härjämte har

tillsynsmyndigheten en skyldighet att övervaka

miljöförhållandena i allmänhet och därigenom hålla sig

underrättad om vilka åtgärder som kan vidtas för att

förebygga eventuella olägenheter. Även allmänheten har ett

befogat intresse av att få vara väl underrättad om de

uppgifter och andra mätresultat som finns med avseende på

miljön. En avvägning måste göras mellan det allmänna

intresset av att få ta del av de uppgifter som finns om

företagen i tillsynsverksamheten och risken för skada för

företagen. - Enligt miljöskyddsnämndens beslut tog samtliga

företag, som vid inventeringen under juli och augusti

månader hade förbjudna produkter, bort dessa produkter

medan nämnden alltjämt befann sig på företaget. En

uppföljning kommer enligt beslutet att ske under december

och resultatet av detta arbete redovisas på liknande sätt

som Miljöprodukt-Bilvård. Eventuella kvarvarande "syndare"

kommer att överlämnas för polisutredning och uppgifterna om

dessa blir då allmän handling. - Kammarrätten anser med

hänsyn till att de brister som upptäcktes vid inventeringen

under juli och augusti 1993 har åtgärdats och således

saknar aktualitet samt då en uppföljning är planerad från

miljöskyddsnämndens sida att allmänintresset inte kan anses

uppväga den risk för skada vad gäller enskilda företags

affärs- och driftförhållanden som ett offentliggörande

skulle innebära. PeGe J. har därför inte rätt att få ut

begärda handlingar. - Kammarrätten avslår överklagandet. -

PeGe J. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten

(1994-05-16, Brink, Dahlman, Berglöf, B. Sjöberg)

fastställde kammarrättens dom. (fd II 1994-04-20,

Perselius)

*REGI

*INST