RÅ 1994 not 308

Not 308. Överklagande av Lars T. ang. rätt till besvär i

särskild ordning rörande inkomsttaxering 1989 samt ansökan

om resning. - Lars T., som inte avlämnade självdeklaration,

skönstaxerades 1989 för inkomst av rörelse och annan

fastighet till statlig och kommunal inkomstskatt med

233 200 kr, taxerade inkomster. - Genom beslut den

9 november 1990 avvisade Länsrätten i Blekinge län anförda

besvär över taxeringsnämndens beslut eftersom Lars T:s

besvärsskrift var så ofullständig att den inte kunde läggas

till grund för prövning i sak och han inte följt ett

föreläggande att komplettera besvären med deklaration eller

genom att på annat sätt ange innehållet i sin talan. -

Lars T. överklagade avvisningsbeslutet och yrkade att bli

taxerad enligt en till överklagandet fogad

självdeklaration. Genom beslut den 19 februari 1991

fastställde Kammarrätten i Jönköping länsrättens

avvisningsbeslut. Vidare uttalade kammarrätten att Lars T:s

yrkande att bli taxerad enligt den till kammarrätten

ingivna deklarationen borde prövas i den i 100 §

taxeringslagen angivna ordningen samt överlämnade hans

talan i den delen till länsrätten för prövning. -

Länsrätten i Blekinge län avvisade den 21 maj 1991 de

extraordinära besvären med följande motivering: Frågan om

rätt till besvär i särskild ordning är att pröva enligt

100 § första stycket 6) och andra stycket taxeringslagen.

Enligt dessa bestämmelser föreligger rätt till besvär i

särskild ordning om den skattskyldige till följd av

underlåtenhet att avlämna självdeklaration taxerats till

väsentligt högre belopp än som svarar mot hans inkomst, och

det framstår som ursäktligt att den skattskyldige inte i

annan ordning sökt vinna rättelse i sin taxering. - Lars T.

har som skäl till att han först i samband med besvären till

kammarrätten den 28 januari 1991 inkommit med deklaration

anfört följande. Hans rörelse, som huvudsakligen sysslat

med fastighetsvärdering, har under senare tid gått sämre.

För att trygga sin försörjning för framtiden har han sökt

sig till nya marknader. Han har valt att etablera sig dels

i Turkiet och dels i Holland. Engagemangen har medfört

mycket arbete och resor. Han har därför inte hunnit med

deklarationen tidigare. Som ytterligare skäl till

förseningen har Lars T. uppgivit att han inte fått det stöd

som han räknat med från sin deklarationsmedhjälpare

eftersom denne haft egna problem som Lars T. inte känt

till. - Vad Lars T. anfört medför inte att det framstår som

ursäktligt att han inte inom den ordinarie besvärstiden

sökt rättelse i sin taxering genom att ge in tjänliga

besvär. Rätt till besvär i särskild ordning föreligger

därför inte. - I överklagandet vidhöll Lars T. sitt yrkande

att bli taxerad enligt självdeklarationen. - Kammarrätten i

Jönköping lämnade enligt beslut den 8 april 1993

överklagandet utan bifall. - I Regeringsrätten yrkade

Lars T. att prövningstillstånd skulle meddelas eller att

målet skulle återställas och tidigare beslut undanröjas.

Han anförde bl.a. att den person som varit honom behjälplig

med deklarationen haft laga förfall, att förbiseende skett

av taxeringsintendenten, länsrätten och kammarrätten samt

att de skönsmässigt åsatta taxeringarna var oskäliga. -

Riksskatteverket tillstyrkte i yttrande till

Regeringsrätten bifall till besvären på så sätt att

taxeringarna sattes ned till 39 200 kr, taxerade inkomster.

- Regeringsrätten (1994-05-16, Brink, Dahlman, Berglöf, som ej deltog vid avgörande av frågan om prövningstillstånd, samt B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Lars T. begär prövningstillstånd med åberopande av

resningsgrund. Syftet med besvären är att få

inkomsttaxeringen 1989 prövad i sak. Besvärsskrivelsen bör

med hänsyn bl.a. härtill tolkas jämväl som en ansökan om

resning i taxeringsärendet. - Regeringsrätten finner att

prövningstillstånd inte bör meddelas. - Med hänsyn till

omständigheterna finner Regeringsrätten skäligt att resning

beviljas i fråga om Lars T:s inkomsttaxering 1989. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står därför fast. - Regeringsrätten beviljar resning i ärendet angående

Lars T:s inkomsttaxering 1989 och förordnar att Länsrätten

i Blekinge län skall pröva inkomsttaxeringen. (fd II

1994-05-16, Perselius) (Anm: Samma dag beviljades resning i ärende angående Lars T:s inkomsttaxering 1990)

*REGI

*INST