RÅ 1994 not 324

Not 324. Ansökan av Laszlo M. om resning i ärende ang.

tomträttsavgäld. - Genom tomträttskontrakt den 28 maj 1970

upplät Sundbybergs stad med tomträtt fastigheten

Bageriet 23, Sundbyberg, till Kommanditbolaget Sundbybergs

bostäder, Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren. Enligt

kontraktet skulle en årlig tomträttsavgäld utgå med

85 815 kr från och med den 1 maj 1970 under perioder om

20 år. Parterna hade enligt kontraktet rätt att under näst

sista året av varje period väcka talan angående omprövning

av avgäldens belopp för nästföljande period. Om detta ej

skedde skulle avgälden utgå med samma belopp som förut, där

ej före den angivna fristens utgång annat avtalats. -

Kommunstyrelsen i Sundbybergs kommun beslöt den 4 mars 1991

att godkänna att ny tomträttsavgäld för fastigheten

Bageriet 23 fram till den 1 maj 2000 skulle utgöra

1 122 000 kr. Beslutet vann laga kraft. Samma dag

undertecknades ett tilläggsavtal mellan parterna angående

den nya avgälden för perioden 1 maj 1990 - 1 maj 2000. -

Laszlo M. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten

med upphävande av kommunstyrelsens beslut skulle fastslå

att tomträttsavgälden under den 20-årsperiod som påbörjades

den 1 maj 1990 skulle utgå med samma belopp som förut såsom

det stadgades i 13 kap. 11 § sista stycket jordabalken.

Vidare yrkade Laszlo M. ersättning för sitt

utredningsarbete i målet. - Regeringsrätten (1994-05-19,

M. Sjöberg, Voss, Werner, von Bahr, Swartling): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Kommunstyrelsens beslut den

4 mars 1991 avsåg ett avtalsförhållande i vilket Laszlo M.

inte var part. Beslutet kan inte anses ha angått Laszlo M.

på sådant sätt att han får söka resning i ärendet. - Det

ankommer inte på Regeringsrätten att pröva en sådan fråga

som Laszlo M:s yrkande om ersättning för

utredningskostnader. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och yrkandet

om ersättning. (fd I 1994-04-20, Sandbäck)

*REGI

*INST