RÅ 1994 not 346

Not 346. Överklagande av Björn S. ang. rätt att ta del av

allmän handling. - Björn S., Svenska Dagbladet, anhöll att

få ut kopia på samtliga handlingar som Finansinspektionens

utsedda revisorer insänt till inspektionen under åren

1989-1992 avseende Nordbanken, Gota Bank, Första Sparbanken

och S-E-Banken. - Finansinspektionen (1993-09-24): Enligt 8 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess, såvitt här är av intresse, i två fall. Det ena är att uppgiften gäller affärs- eller driftförhållanden hos den myndighetens verksamhet avser under förutsättning att det kan antas att "han lider skada om uppgiften röjs". Det

andra fallet är att det är fråga om uppgift om "ekonomiska

eller personliga förhållanden för annan, som har trätt i

affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som

myndighetens verksamhet avser", dvs. kunder och

affärspartner. I det senare fallet gäller sekretess oavsett

skada. - Det material som Ni begärt utlämnat innehåller

uppgifter av båda de nyss angivna slagen. Uppgifterna om

kunders eller affärspartners ekonomiska och personliga

förhållanden förekommer endast till en relativt ringa del.

I de fall de förekommer lämnas de med stöd av 8 kap. 5 §

sekretesslagen inte ut till Er. - Vad gäller du uppgifter

om de aktuella bankernas affärs- och driftförhållanden som

finns i materialet har inspektionen antagit skada i den

utsträckning som framgår av de kopior av handlingarna som

lämnas ut. - Vad så gäller Gota Bank har som framgår av

Finansinspektionens skrivelse till Bankstödsnämnden

1993-06-17 Statsåklagaren för speciella mål beslutat inleda

förundersökning angående vissa omständigheter. För delar av

det material som avser Gota Bank anser inspektionen att

sekretess enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen föreligger. -

Finansinspektionen lämnar till Er ut kopior av de

handlingar Ni begärt utom i de fall sekretess föreligger

enligt 5 kap. 1 § eller 8 kap. 5 §sekretesslagen i vilket

fall Er begäran om utlämnande avslås. Av kopiorna framgår

vilken sekretessbestämmelse inspektionen tillämpat. -

Björn S. vidhöll sin begäran. - Kammarrätten i Stockholm

(1993-12-15, Bergh, Grimby, Westling): Hos kammarrätten har företrädare för Finansinspektionen företrätt och närmare utvecklat grunderna för inspektionens skadebedömning. Därvid har gjorts en stickprovsvis genomgång av handlingarna. - Enligt uttalande i förarbetena (prop. 1979/80:2 Del A s. 80-81) är avsikten att skadebedömningen vid det raka skaderekvisitet skall göras med utgångspunkt i själva uppgiften, vilket innebär att frågan, om sekretess skall gälla eller inte, i första hand inte behöver knytas till en skadebedömning i det enskilda fallet. Avgörande bör i stället vara om uppgiften som sådan är av den arten att ett utlämnande typiskt sett kan vara ägnat att medföra skada för det intresse som skall skyddas. Avgörande betydelse bör som regel tillmätas arten av den uppgift som efterfrågas. - De efterfrågade handlingarna innehåller i stor utsträckning uppgifter om bankernas affärsförhållanden, vilka uppgifter till sin art är sådana

att ett utlämnande typiskt sett skulle skada bankerna.

Sekretess enligt 8 kap. 5 § första stycket 1.

sekretesslagen gäller normalt i dessa fall. - Emellertid är

åtskilliga uppgifter om t.ex. banks resultat, prognoser,

planerade åtgärder, säkerhetsåtgärder, granskningsrutiner

samt framkomna granskningsresultat flera år gamla. Man

skulle kunna tänka sig att ett utlämnande av sådana äldre

uppgifter inte numera skulle kunna skada bankerna, dels på

grund av tidens flykt i sig, dels på grund av vad som under

de allra senaste åren inträffat inom banksektorn.

Finansinspektionen har dock bestämt hävdat att det ändå

skulle skada bankerna - särskilt i internationella

sammanhang - om uppgifterna röjs. Mot bakgrund härav och

uttalandet i propositionen delar kammarrätten uppfattningen

att tidsfaktorn inte kan tilläggas någon betydelse vid

skadebedömningen. Uppgifter av berört slag bör därför inte

lämnas ut även om de berör år som ligger längre tillbaka i

tiden. - Finansinspektionen har vidare beträffande vissa

texter avseende anteckningar i sammanträdesprotokoll o.d.,

som visar t.ex. att vissa förhållanden diskuterats internt,

hävdat sekretess beträffande dessa. Inspektionen har till

stöd för denna uppfattning åberopat Regeringsrättens årsbok

RÅ 83 2:37, som gällde en banks löpande dagboksanteckningar

i kreditärenden i ett ärende hos inspektionen.

Regeringsrätten fann att sådana anteckningar görs av bank

utan tanke på att de skulle kunna bli allmän handling samt

att det skulle förorsaka banken allvarlig olägenhet i dess

affärsverksamhet om sekretess inte upprätthålls för sådana

handlingar när de undantagsvis blir allmän handling. -

Enligt kammarrättens mening är emellertid inte

omständigheterna i rättsfallet fullt jämförbara med de här

aktuella. Det kan i vart fall inte skada bank i dess

affärsverksamhet om helt neutrala uppgifter lämnas ut såsom

att vissa personer intervjuats eller att vissa kontor

besökts. Detsamma måste i regel gälla för uppgifter enbart

om att vissa frågor behandlats. Inte heller kan

affärsverksamheten skadas om uppgifter om

tjänstebostadsarrangemang lämnas ut. - Beträffande

bankkunders och liknande personers förhållanden gäller

absolut sekretess enligt 8 kap. 5 § första stycket 2.

Kammarrätten delar den bedömning inspektionen gjort i detta

hänseende. - För det material avseende Gota Bank som

Finansinspektionen med åberopande av bl.a. 5 kap. 1 §

sekretesslagen inte lämnat ut råder i vart fall sekretess

enligt 8 kap. 5 § första stycket 1. nämnda lag. - Med

hänsyn till vad ovan anförts finner kammarrätten att utöver

vad Finansinspektionen beslutat följande delar skall lämnas

ut (uppräkningen utelämnad här). - Björn S. fullföljde sin

talan. - Regeringsrätten (1994-05-25, Björne, Tottie,

Wadell, Bouvin, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten instämmer i kammarrättens uppfattning att de delar av det begärda materialet som inte

lämnats ut omfattas av sekretess enligt 8 kap. 5 § första

stycket 1. och 2. sekretesslagen (1980:100). -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

överklagandet. (fd III 1994-05-04, Karlberg)

*REGI

*INST