RÅ 1994 not 35

Not 35. Ansökan av Storstadstaxi Stockholm AB (tidigare firma Metropolitan Cab AB) om resning i mål ang. tillstånd till taxitrafik. - Länsstyrelsen i Stockholms län

återkallade i beslut den 7 maj 1993 Metropolitan Cab AB:s tillstånd till taxitrafik enligt 15 § yrkestrafiklagen (1988:263). I dom den 17 september 1993 avslog Kammarrätten i Stockholm bolagets överklagande. Regeringsrätten

meddelade enligt beslut den 12 oktober 1993 ej

prövningstillstånd. - I ansökningen yrkade Metropolitan Cab AB att Regeringsrätten skulle bevilja resning och återförvisa målet till länsstyrelsen för ny handläggning. - Till stöd för sin talan anförde bolaget i huvudsak följande grunder för resning. Länsstyrelsen hade förfarit felaktigt då länsstyrelsen - på grund av att bolagets styrelseledamot och styrelsesuppleant ansetts olämpliga - återkallat bolagets trafiktillstånd utan att först bereda bolaget tillfälle att insätta andra personer i dessa funktioner. Länsstyrelsens konstaterande av bulvanskap var helt felaktigt. Bulvanskap i ett trafikföretag var dessutom inte - som länsstyrelsen menade - en fråga om allvarliga

missförhållanden vid själva driften av trafikrörelsen utan en fråga om eventuell olämplighet hos personer som kunde bli föremål för lämplighetsprövning enligt 6 §

yrkestrafiklagen. Länsstyrelsen hade således felaktigt återkallat bolagets trafiktillstånd med hänsyn till vad som "framkommit om driften av rörelsen". Vidare hade

länsstyrelsen gjort sig skyldig till grova handläggningsfel i olika hänseenden som preciserades i ansökningen. Även kammarrätten hade begått ett sådant fel genom att

åsidosätta skyldigheten att motivera sitt avgörande. - Regeringsrätten (1994-01-27, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad bolaget anfört i resningsmålet utgör till väsentlig del inte annat än en vidareutveckling av argument som bolaget anfört redan i den ordinära processen. Bolaget har inte visat att det i något av de hänseenden som bolaget angett föreligger

omständigheter som kan utgöra grund för resning.

Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-01-18, Hartzell)

*REGI

*INST