Upphävd författning

Yrkestrafiklag (1988:263)

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-05-11
Ändring införd
SFS 1988:263 i lydelse enligt SFS 1995:811
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Yrkestrafiklag (1979:559)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag avser sådan yrkesmässig trafik som innebär att personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) jämte förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer eller gods.

[S2]Fordonsbegreppen i första stycket har samma innebörd som i fordonskungörelsen (1972:595).

2 §  Yrkesmässig trafik enligt denna lag kan drivas som

1. LinjetrafikYrkesmässig trafik för persontransporter som är tidtabellsbunden och för vilken ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare för sig, under förutsättning att trafiken inte ingår som ett led i ett sammanhängande arrangemang där huvudsyftet är ett annat än själva transporten.
2. TaxitrafikSådan yrkesmässig trafik för persontransporter med personbil eller lätt lastbil som inte är linjetrafik.
3. Beställningstrafik med bussSådan yrkesmässig trafik för persontransporter med buss, tung lastbil, terrängmotorfordon eller traktortåg som inte är linjetrafik.
4. GodstrafikYrkesmässig trafik för transport av gods.

Krav på tillstånd

3 §  Yrkesmässig trafik enligt denna lag får drivas endast av den som har trafiktillstånd.

[S2]I fråga om trafikhuvudmans rätt att driva linjetrafik finns särskilda bestämmelser i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik.

Tillståndsmyndighet

4 §  Frågor om trafiktillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden är en juridisk person, där företagets ledning finns. Frågor om tillstånd till linjetrafik som berör flera län skall dock prövas av Vägverket.

[S2]Frågor om förarlegitimation som avses i 14 a § första stycket prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd. Lag (1994:589).

Trafikansvariga

5 §  I aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska eller ideella föreningar som har trafiktillstånd skall det finnas en eller flera personer som har särskilt ansvar för trafikutövningen (trafikansvariga).

[S2]Trafikansvariga är

 1. i aktiebolag eller ekonomiska föreningar den verkställande direktören, om det finns en sådan, eller annars en styrelseledamot utsedd av bolaget eller föreningen,
 2. i handelsbolag varje bolagsman,
 3. i ideella föreningar en styrelseledamot utsedd av föreningen.

[S3]Om det finns synnerliga skäl, får den myndighet som meddelar trafiktillstånd medge att en annan person än som nu har angetts skall vara trafikansvarig.

Tillståndsprövning

6 §  Trafiktillstånd får ges endast till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt samt andra omständigheter av betydelse bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

[S2]I fråga om aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska eller ideella föreningar skall prövningen avse den eller de som är trafikansvariga. Därutöver skall, utom när det gäller yrkeskunnande, prövningen avse bolaget respektive föreningen samt

 1. verkställande direktör och annan som genom en ledande ställning har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse,
 3. bolagsmännen i handelsbolag.

[S3]Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående till gäldenären.

 • RÅ 1993:71:En person som innehade trafiktillstånd har gjort sig skyldig till rattfylleri vid förande av personbil privat. Trafiknykterhetsbrottet har vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet inte ansetts utgöra tillräcklig grund för återkallelse av tillståndet. I stället har varning meddelats.

7 §  Om någon av de personer som anges i 6 § andra stycket byts ut, skall tillståndsmyndigheten pröva den nyes lämplighet.

8 §  Tillstånd till linjetrafik får inte ges om det görs sannolikt att den avsedda trafiken i betydande mån skulle komma att skada förutsättningarna för att driva järnvägstrafik eller trafik enligt lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik. Tillstånd får alltid ges, om en avsevärt bättre trafikförsörjning därigenom skulle uppnås. Lag (1992:911).

9 §  Tillstånd till linjetrafik får förenas med villkor som är ägnade att motverka sådan skada som anges i 8 §.

[S2]Tillstånd till taxitrafik får förenas med villkor om fordons utrustning och beställning av transporter.

[S3]Trafiktillstånd får även i övrigt förenas med villkor, om det finns särskilda skäl.

Giltighet av trafiktillstånd

10 §  Trafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl, kan tillståndet begränsas till viss tid eller till vissa transporter.

11 §  Om statens järnvägar eller en trafikhuvudman begär det, skall tillstånd till linjetrafik prövas på nytt senast tio år från dagen för tillståndet och därefter vart tionde år. En sådan begäran skall framställas hos tillståndsmyndigheten senast ett år före utgången av den löpande tioårsperioden. Är tillståndet begränsat till viss tid, skall begäran framställas senast ett år före utgången av den tiden.

12 §  Den som har tillstånd till persontransporter får även frakta gods med fordon som tillståndet avser.

13 §  Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsboet. Om tillståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på konkursboet. Tillståndet gäller under högst ett år räknat från dödsfallet eller konkursbeslutet. För verksamheten skall det finnas en föreståndare som har godkänts av tillståndsmyndigheten. I fråga om denne skall 6 § första stycket tillämpas.

[S2]Om en föreståndare inte har anmälts till tillståndsmyndigheten inom två månader från dödsfallet eller konkursbeslutet, upphör tillståndet. Detsamma gäller om föreståndaren inte godkänns och en annan föreståndare inte anmäls inom den tid som tillståndsmyndigheten bestämmer. Godkänns inte heller den andre föreståndaren, upphör tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet härom har vunnit laga kraft. Lag (1988:1499).

14 §  Den som har tillstånd till taxitrafik är skyldig att låta passagerare före färden få kännedom om den taxa som han tillämpar.

Särskilda regler för taxitrafik

14 a §  Fordon i taxitrafik får endast föras av den som har särskild förarlegitimation. Sådan förarlegitimation får ges till den som innehar föreskriven körkortsbehörighet och som med hänsyn till yrkeskunnande och laglydnad bedöms vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik.

[S2]En förarlegitimation skall återkallas om innehavaren genom brottslig gärning visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik eller om förutsättningarna för legitimation annars inte längre föreligger. Frågor om återkallelse prövas av den länsstyrelse som har beslutat om legitimationen. Lag (1994:589).

Återkallelse av tillstånd

15 §  Om det i den yrkesmässiga trafiken eller i övrigt vid driften av trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga missförhållanden eller om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 6 § inte längre föreligger, skall tillståndet återkallas. Om missförhållandena inte är av allvarlig art, kan i stället varning meddelas.

 • RÅ 1993:71:En person som innehade trafiktillstånd har gjort sig skyldig till rattfylleri vid förande av personbil privat. Trafiknykterhetsbrottet har vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet inte ansetts utgöra tillräcklig grund för återkallelse av tillståndet. I stället har varning meddelats.

16 §  Trafiktillstånd som inte används skall återkallas, om inte särskilda skäl talar emot det.

17 §  Trafiktillstånd kan återkallas, om det vid prövning enligt 7 § framgår att någon av de personer som prövningen avser är olämplig.

18 §  Frågor om återkallelse av trafiktillstånd eller om varning prövas av den myndighet som har meddelat tillståndet. Lag (1988:1499).

Tillsyn

19 §  De myndigheter som prövar frågor om tillstånd utövar tillsyn över att tillståndshavare bedriver verksamheten enligt gällande bestämmelser och får därvid pröva om förutsättningarna för tillstånd enligt 6 § alltjämt föreligger. Myndigheterna skall också i övrigt verka för att kraven på trafiksäkerhet och arbetsmiljö uppfylls.

[S2]De länsstyrelser som har beslutat om förarlegitimation utövar tillsyn över att innehavare av sådan legitimation uppfyller de krav som enligt 14 a § första stycket gäller för legitimationen. Lag (1994:589).

20 §  Bestämmelser om tillsyn över handikappanpassning av kollektivtrafik finns i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.

Ansvarsbestämmelser

21 §  Den som driver yrkesmässig trafik enligt denna lag utan tillstånd skall dömas för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats i tillståndet eller i taxitrafik anlitar förare utan förarlegitimation enligt 14 a § döms till böter. Lag (1994:589).

 • RH 1998:10:Ansvar för olaga yrkesmässig trafik har ådömts en person som utan tillstånd vid ett antal tillfällen ställt sin personbil till allmänhetens förfogande mot betalning.

22 §  Har beställningstrafik med buss eller godstrafik drivits utan tillstånd, skall den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har slutit avtal med trafikutövaren om transporten dömas till böter, om han kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades.

Överklagande

23 §  Tillståndsmyndighetens beslut enligt denna lag och en länsstyrelses beslut i frågor om förarlegitimation enligt 14 a § första stycket och om återkallelse av en sådan legitimation får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte något annat anges i tredje stycket. Beslut om varning får dock inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Länsstyrelsens beslut i frågor om beviljande av tillstånd till linjetrafik och om omprövning av tillstånd enligt 11 § får överklagas hos Vägverket. Vägverkets beslut i sådana frågor får överklagas hos regeringen. Lag (1995:70).

23 a §  Länsstyrelsen för det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol i mål enligt denna lag. Vägverket för dock denna talan i mål om återkallelse av tillstånd till linjetrafik som berör flera län. Länsstyrelsen och Vägverket får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

[S2]Om länsstyrelsen eller Vägverket överklagar en allmän förvaltningsdomstols beslut, skall överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Lag (1995:811).

Bemyndiganden

24 §  Regeringen får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från denna lag. Regeringen får också meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag, föreskrifter om behörighet och utbildning för fordonsbesättningar vid vägtransporter samt föreskrifter avseende yrkesmässig trafik till och från Sverige. Detsamma gäller i fråga om registrering av tillståndsinnehav och om avgifter för den kontroll som behövs.

[S2]Regeringen får överlåta de nämnda befogenheterna åt förvaltningsmyndigheter. Lag (1992:594).

25 §  Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig, får regeringen föreskriva att denna lag helt eller delvis inte skall tillämpas. Lag (1988:1499).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Yrkestrafiklag (1988:263)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989, då yrkestrafiklagen (1979:559) skall upphöra att gälla.
  2. Trafiktillstånd som har meddelats enligt den äldre lagen gäller som motsvarande tillstånd enligt den nya lagen. Därvid skall tillstånd till beställningstrafik för persontransporter med tyngre fordon och till turisttrafik anses som tillstånd till beställningstrafik med buss och tillstånd till beställningstrafik för persontransporter med lättare fordon anses som tillstånd till dels taxitrafik, dels beställningstrafik med buss med villkor om högst 3,5 tons totalvikt på bussen.
  Om ett turisttrafiktillstånd innefattar rätt att i trafiken använda personbil, skall tillståndet i den delen anses som tillstånd till taxitrafik med de begränsningar som följer av tillståndet.
  I fråga om tillstånd till linjetrafik som gäller vid ikraftträdandet skall vid tillämpning av ll § som dag för tillståndet anses den 1 januari l989.
  1. Om det i ett trafiktillstånd som har meddelats enligt den äldre lagen har föreskrivits att tillståndet gäller endast under viss tid eller, när det gäller tillstånd till beställningstrafik för persontransporter med lättare fordon, viss näringsverksamhet eller vissa transporter, skall föreskriften fortfarande gälla. Även övriga villkor och begränsningar som har föreskrivits i ett tillstånd till beställningstrafik för persontransporter med lättare fordon skall fortfarande gälla, dock längst till utgången av juni 1990. I fråga om tillstånd till linjetrafik som gäller vid ikraftträdandet skall villkor som är ägnade att motverka sådan skada som avses i 8 § fortfarande gälla. Lag (1988:1499).
  2. I fråga om tillstånd till taxitrafik gäller, utöver vad som föreskrivs i den nya lagen, följande bestämmelser fram till utgången av juni 1990.
   1. Tillstånd får ges endast om den avsedda trafiken behövs och i övrigt är lämplig. Taxa får föreskrivas.
   2. Tillståndshavaren är skyldig att på de villkor som gäller för trafiken transportera personer och resgods (trafikeringsplikt).
   3. Ett tillstånd får överlåtas på någon annan endast om det finns synnerliga skäl.
   4. Bestämmelsen i a) första meningen skall tillämpas även när antalet fordon i trafiken utökas och när ett tillstånd överlåts. När ett tillstånd överlåts skall även bestämmelserna i den nya lagen om trafiktillstånd tillämpas.
   5. Tillståndshavare som bryter mot föreskrift om taxa eller trafikeringsplikt skall dömas till böter.
   6. I stället för vad som föreskrivs i 4 § skall frågor om trafiktillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där trafikområdet skall finnas. Lag (1988:1499).
   7. I stället för vad som föreskrivs i 23 § första stycket första meningen gäller att länsstyrelsens beslut får överklagas hos transportrådet och transportrådets beslut hos regeringen. Lag (1988:1499).
  3. Kommuner, landstingskommuner eller kommunala trafikföretag som har tillstånd till linjetrafik får fram till utgången av juni 1989 anlita någon som har tillstånd till taxitrafik eller beställningstrafik med buss för att utföra trafiken. I sådana fall får den som anlitas utföra linjetrafiken med stöd av något av dessa tillstånd. Detsamma gäller sådana kommunalförbund eller aktiebolag som avses i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.
  4. Har före den nya lagens ikraftträdande ett trafiktillstånd återkallats enligt 3 kap. 5 § yrkestrafiklagen (1979:559) eller har ett dödsbo före ikraftträdandet begärt inlösen enligt 3 kap. 8 § samma lag, skall de äldre bestämmelserna om inlösen fortfarande gälla. Ett dödsbo kan vidare fram till utgången av juni 1990 begära inlösen enligt 3 kap. 8 §, om den avlidne har haft taxitrafik som huvudsaklig sysselsättning. Även i sådant fall gäller äldre bestämmelser om inlösen.
  5. Har före den nya lagens ikraftträdande en ansökan om trafiktillstånd gjorts hos en länsstyrelse som enligt yrkestrafikförordningen (1979:871) är behörig att pröva ansökningen, skall ansökningen prövas av den länsstyrelsen även om den inte är behörig enligt den nya lagen. Lag (1988:1499).
  6. Ärenden som avser överklagande av länsstyrelsens beslut och som inte har avgjorts före ikraftträdandet skall, om överklagandet enligt den nya lagen skall prövas av kammarrätten, vid ikraftträdandet överlämnas dit. Överklaganden av beslut som transportrådet har meddelat före ikraftträdandet skall även därefter prövas av regeringen. Lag (1988:1499).
  7. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts av en bestämmelse i denna lag, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:78
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:1499) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:26
  Omfattning
  nuvarande 23, 24 §§ betecknas 24, 25 §§, 7 p övergångsbest. betecknas 9 p; ändr. 4, 13, 18 §§, 3, 4, p övergångsbest; rubr. närmast före 23 § sätts närmast före 24 §; nya 23 §, rubr. närmast före 23 §, 7, 8 p övergångsbest.; omtryck
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1991:534) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)

Lag (1991:1713) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:12
  Omfattning
  ändr. 4, 23 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:594) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)

Lag (1992:911) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)

Lag (1992:1651) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:67, Bet. 1992/93:TU6
  Omfattning
  ändr. 4, 23 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1994:589) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994. Fordon får dock föras i taxitrafik av förare utan särskild förarlegitimation till utgången av år 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:310, Prop. 1993/94:168, Bet. 1993/94:TU29
  Omfattning
  ändr. 4, 19, 21, 23 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 14 a §, rubr. närmast före 14 §
  Ikraftträder
  1994-08-01

Lag (1995:70) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:811) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas i de fall tillståndsmyndighetens beslut eller en länsstyrelses beslut rörande förarlegitimation meddelats efter utgången av juni 1995.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:414, Prop. 1994/95:191, Bet. 1994/95:TU28
Omfattning
ny 23 a §
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 1998:490

Omfattning
upph.