RÅ 1994 not 366

Not 366. Ansökan av Mexhit S. om resning i ärende om

uppehållstillstånd m.m. - - Statens invandrarverk beslutade

den 2 juni 1993 att avslå en ansökan från Mexhit S. om

uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap.

1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud

att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan

tillstånd av verket. I beslut den 25 februari 1994 avslog

Utlänningsnämnden hans överklagande av detta beslut och

anförde såvitt nu är av intresse att, enligt de regler i

2 kap.4 och 5 §§utlänningslagen samt den praxis som

gällde, Mexhit S. skulle kunna på grund av sammanboende med

en svensk kvinna beviljas ett tillfälligt uppehålls- och

arbetstillstånd för sex månader och bli föremål för s.k.

uppskjuten invandringsprövning. Nämnden anmärkte emellertid

att utredningen visade att Mexhit S. hade gjort sig skyldig

till brott, nämligen tre olovliga körningar och ett fall av

brukande av oskattat fordon, samt att vad som sålunda var

känt om Mexhit S:s vandel borde vägas in vid bedömningen av

frågan om uppehållstillstånd borde ges honom på grund av

den anknytning han hade till Sverige. Nämnden ansåg att vid

en samlad bedömning av omständigheterna Mexhit S. inte

borde beviljas uppehållstillstånd i Sverige trots den

anknytning han hade till riket. - Härutöver kan nämnas att

Invandrarverket den 8 mars 1994 avslagit en av Mexhit S.

gjord ansökan om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 §

utlänningslagen. - Mexhit S. ansökte om resning i det av

Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Han yrkade också att

allmän rättshjälp skulle beviljas honom i resningsmålet

samt att Regeringsrätten skulle förordna att vidare

verkställighetsåtgärder inte fick företas. - Till stöd för

ansökningen anförde Mexhit S. i huvudsak följande.

Utlänningsnämndens beslut stod inte i överensstämmelse med

praxis på området. Om beslutet innebar en anpassning till

en hårdare rättstillämpning gjordes gällande att detta

kunde likställas med retroaktiv lagstiftning.

Brottsligheten var inte av allvarligt slag. Han hade nu

erhållit sitt jugoslaviska körkort och han hade alltså i

praktiken varit berättigad att framföra bil vid de

tillfällen han blivit dömd för olovlig körning, även om han

då inte kunde bevisa detta. Om han vid rättegången hade

kunnat visa upp sitt giltiga jugoslaviska körkort, hade han

med all sannolikhet inte blivit dömd för olovlig körning.

När han fått klart för sig att det inte räckte med att ha

beviljats körkort i Jugoslavien utan att han också måste

kunna bevisa detta, hade han upphört att köra bil. Brotten

låg i början av hans vistelse i Sverige och en upprepning

av brottsligheten fick anses utesluten när han nu hade

giltigt körkort. Med hänsyn härtill och till hans starka

anknytning till Sverige gjordes gällande att

Utlänningsnämndens beslut stod i klar strid med gällande

praxis på området. - Till ansökningen hade bifogats en

handling som angavs utgöra originalet av ett jugoslaviskt

körkort för Mexhit S. - Regeringsrätten förordnade den

23 mars 1994 att Utlänningsnämnden skulle avge yttrande i

målet. Regeringsrätten förordnade också att vidare åtgärder

för verkställighet av den beslutade avvisningen av

Mexhit S. inte fick företas i avbidan på slutligt beslut i

resningsmålet. - Utlänningsnämnden anförde följande i

yttrande över resningsansökningen. 1989 års utlänningslag

innehåller ingen bestämmelse som reglerar möjligheten att i

ett administrativt utlänningsärende vägra en utlänning

uppehållstillstånd, som han eller hon i och för sig är

berättigad till, med hänvisning till dennes vandel utom

såvitt avser asylärenden (3 kap. 4 § och 8 kap. 2-4 §§). I

rättstillämpningen har detta inneburit att någon särskild

kontroll av utlänningens vandel, t.ex. genom inhämtande av

kriminalregisterutdrag, inte har utförts i administrativa

ärenden. Sökandens vandel har således inte vägts in i

bedömningen när frågan om beviljande av ett permanent eller

tidsbegränsat uppehållstillstånd grundat på anknytning till

riket eller humanitära skäl (2 kap. 4 § första stycket 1

och 2) har prövats. Undantag från denna praxis har dock

gjorts vid tillämpning av de amnestiliknande beslut som

från tid till annan har fattats av regeringen (jfr. t.ex.

förordningen 1991:1999, om uppehållstillstånd i vissa

utlänningsärenden m.m.). I dessa fall har utlänningens

vandel kontrollerats innan beslut om uppehållstillstånd

fattats. - Regeringen har emellertid i två beslut den

16 september 1993 (Ku93/1700-1701/Mp), - - - , principiellt

slagit fast att en sökandens vandel skall vägas in i

bedömningen av ett anknytningsärende. Besluten innebär

enligt Utlänningsnämndens mening att Utlänningsnämnden har

en skyldighet att i varje enskilt anknytningsärende

kontrollera sökandens vandel och att ställa den i relation

till övriga omständigheter i ärendet. Utlänningsnämnden har

därefter fattat beslut i enlighet med den av regeringen

fastslagna praxisen (jfr. UN 1994-01-20 9201-9223, UN

1994-01-20 9302-0401), - - - . - I förevarande ärende

framgick följande såvitt avsåg Mexhit S:s vandel. Han

dömdes den 9 april 1992 av Kalmar tingsrätt för olovlig

körning begången i december 1991 till 30 dagsböter. Den

1 oktober samma år dömdes han ånyo av samma tingsrätt för

olovliga körningar begångna i mars respektive april 1992

samt för brukande av oskattat fordon till 60 dagsböter.

Mexhit S. hade genom en lagakraftvunnen dom frikänts av

Kalmar tingsrätt i ett mål där han hade varit åtalad för

försök till grov misshandel, grov misshandel samt olaga

hot. - Utlänningsnämnden har gjort följande överväganden

vad gäller den nyssnämnda brottsligheten. Den brottslighet

som Mexhit S. är dömd för är av lindrigare karaktär och

ligger relativt långt tillbaka i tiden. Vid bedömningen av

uppehållstillstånd för andra än asylsökande bör emellertid

enligt nämndens mening nivån för vad som tolereras vara

låg. Detta har bl.a. kommit till uttryck i de

regeringsbeslut som tidigare har hänvisats till. Att notera

i detta sammanhang är även att i ärenden av förevarande

slag aktualiseras ett undantag - "särskilda skäl" enligt

2 kap. 5 § andra stycket 3 utlänningslagen - från

huvudregeln att ansökan om uppehållstillstånd skall göras

före inresa till Sverige. Vidare är att notera att

stadgandet i 2 kap. 4 § utlänningslagen är en fakultativ

bestämmelse. Vad som nu har sagts föranleder än mer att en

restriktiv bedömning bör ske i de ärenden då dessa

stadganden aktualiseras. Vid bedömningen av vilka brott som

kan förhindra att uppehållstillstånd beviljas torde vissa

jämförelser kunna göras med den praxis som utbildats då

olika amnestiliknande beslut (vistelsetidsregler) varit

tillämpliga. Enligt denna praxis har i princip all annan

lagförd brottslighet än en enstaka mindre allvarlig

förseelse såsom olovlig körning och snatteri ansetts hindra

att uppehållstillstånd beviljas. I linje med vad som nu har

uttalats har därför avgörande vikt lagts vid det faktum att

Mexhit S. har gjort sig skyldig till upprepad brottslighet.

Det faktum att Mexhit S. har varit föremål för åtal

avseende allvarlig brottslighet har inte vägts in i

vandelsbedömningen. - Vid prövningen måste brottets

allvarlighet vägas mot tillståndsgrundens styrka. Vid

svagare tillståndsgrund kan exempelvis mindre brott leda

till att uppehållstillstånd inte beviljas. Regeringen har

dock i ett av sina beslut gett uttryck för att även vid en

starkare tillståndgrund kan mindre brott leda till att

uppehållstillstånd inte beviljas (jfr. Ku93/1700/Mp). Vid

prövningen av Mexhit S:s ärende ansåg Utlänningsnämnden att

Mexhit S:s tillståndsgrund var relativt svag. Av

utredningen framgick bl.a. att Mexhit S. under den tid han

hade varit sammanboende med Helena Johansson hade vistats

en hel del tid på förläggningen. Paret är vidare sambor och

de har inga barn. - Mot bakgrund av de regeringsbeslut till

vilka har hänvisats anser Utlänningsnämnden att den

rättstillämpning som förekommit i det nu aktuella ärendet

inte är sådan att förutsättning för resning föreligger. -

Regeringsrätten (1994-06-06, Wahlgren, Brink, Dahlman,

Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Mexhit S. dömdes den 9 april 1992 av Kalmar

tingsrätt för olovlig körning i december 1991 till

30 dagsböter. Den 1 oktober 1992 dömdes han ånyo av samma

tingsrätt för olovliga körningar i mars resp. april 1992

samt för brukande av oskattat fordon till 60 dagsböter.

Domarna har vunnit laga kraft. - I den mån Mexhit S. anser

att de honom ådömda böterna för olovliga körningar är

felaktiga har han möjlighet att söka resning i brottmålen.

En sådan prövning ankommer inte på Regeringsrätten. I

förevarande resningsärende har inte framkommit att

Mexhit S. har ansökt om resning i brottmålen eller ens har

för avsikt att göra så. - De omständigheter som Mexhit S.

anfört angående sitt innehav av körkort kan vid här anförda

förhållanden inte föranleda bedömningen att

Utlänningsnämnden begått någon felaktighet när den utgått

från brottmålsdomarna vid övervägandet av Mexhit S:s vandel

och den betydelse den kunde ha för avgörandet av frågan om

uppehållstillstånd. Inte heller i övrigt har skäl för

resning visats föreligga. Mexhit S:s ansökan om resning

skall därför lämnas utan bifall. - Med hänsyn till

omständigheterna finner Regeringsrätten emellertid skäl

föreligga för att bevilja Mexhit S. allmän rättshjälp i

resningsmålet. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten avslår Mexhit S:s ansökan om resning. -

Regeringsrätten erinrar om att dess beslut den 23 mars 1994

angående verkställighet av den beslutade avvisningen inte

längre gäller. - Regeringsrätten bifaller ansökningen om

allmän rättshjälp i resningsmålet och förordnar advokaten

Michael R:son Boberg till biträde enligt rättshjälpslagen.

Regeringsrätten bestämmer grundavgiften till 450 kr och

tilläggsavgiften till 0 kr. (fd II 1994-05-17, Lundgren)

*REGI

*INST