RÅ 1994 not 371

Not 371. Ansökan av Tore P. om resning i mål om

inkomsttaxering 1984. - Taxeringsnämnden höjde vid 1984 års

inkomsttaxering Tore P:s inkomst av taxirörelse med

35 000 kr eftersom hans inkomster av rörelsen inte stod i

proportion till storleken av bensinförbrukningen. Tore P.

anförde besvär som inkom till Länsrätten i Stockholms län

efter den i 76 § taxeringslagen (1956:623) stadgade tiden.

I besvären uppgav Tore P. att anledningen till att

bensinkostnaderna varit så höga var att han bott hos sin

sambo i Nykvarn men att taxitillståndet gällde från Vårby

och att han därför haft betydande tomkörning. Som

förklaring till att besvären inkommit för sent uppgav

Tore P. att den bokföringsbyrå han anlitat inte ansåg att

det var någon ide att klaga på den skönsmässiga höjningen.

Länsskattemyndigheten motsatte sig i sak inte att

taxeringarna sattes ned med 35 000 kr. Länsrätten beslutade

den 19 oktober 1989 att inte ta upp besvären till prövning

eftersom rätt till besvär i särskild ordning inte ansågs

föreligga. Tore P. överklagade beslutet. Kammarrätten i

Stockholm delade i beslut den 15 februari 1991 länsrättens

bedömning. Tore P. överklagade beslutet. Regeringsrätten

meddelade i beslut den 26 juni 1991 inte prövningtillstånd.

- Tore P. yrkade att bli taxerad i enlighet med avgiven

deklaration och hänvisade till att nya bestämmelser om

besvärstid hade införts. Om dessa hade gällt tidigare,

skulle hans taxering ha kunnat rättas till redan då han

anförde besvär första gången. - Regeringsrätten (1994-06-08, Björne, Wadell, Ragnemalm): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Tore P. har inte visat att skäl

för resning föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår resningsansökningen. (fd III

1994-05-25, Bäckvall)

*REGI

*INST