RÅ 1994 not 40

Ansökan av Dora C., Jheison T. och Shirley T. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m

Not 40. Ansökan av Dora C., Jheison T. och Shirley T. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 10 mars 1993 att avslå en ansökan av Dora C. och hennes barn Jheison T. och

Shirley T. om uppehållstillstånd m.m. samt att utvisa dem enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. I beslut den 11 november 1993 avslog Utlänningsnämnden överklagande av sökandena.

Invandrarverket

Invandrarverket beslutade den 21 december 1993 att avslå en ansökan av sökandena om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen. - I ansökningen yrkade sökandena att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden den 11 november 1993 avgjorda ärendet samt att vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas. - Till stöd för ansökningen anförde de i huvudsak följande. Utlänningsnämndens beslut var felaktigt. Helt eller delvis kunde detta på grund av handläggningsfel, bristande

noggrannhet och omsorg vid avgörandet eller uppenbart oriktig rättstillämpning tillskrivas nämnden. Av protokoll av den 9 september 1993 från Huddinge tingsrätt framgick att frågan om äktenskapsskillnad mellan makarna var

anhängiggjord där, men att den ännu inte slutligen

avgjorts. Makarna hade fortsatt gemensam vårdnad om barnen. Dora C:s make kunde inte ensam utverka äktenskapsskillnad i Bolivia. Hans vilja var att hustrun och barnen skulle få kvarstanna i Sverige. - Regeringsrätten (1994-01-31, Wahlgren, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skäl för resning har inte visats föreligga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen. (fd II 1994-01-19, Sundberg)

*REGI

*INST