RÅ 1994 not 414

Not 414. Ansökan av Aldo A. m.fl. om resning i ärende om

uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade

den 18 februari 1993 att avslå en ansökan av Aldo A.,

Carmen T. och deras dotter Nazareth S. om

uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap.

1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud

att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan

tillstånd av verket. I beslut den 17 maj 1994 avslog

Utlänningsnämnden familjens överklagande. I sitt beslut

åberopade nämnden förordningen (1994:189) om

uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden och anförde

att familjen, som ansökt om asyl före den 1 januari 1993, i

och för sig omfattades av nämnda förordning. Då emellertid

av utredningen i ärendet framgick att Aldo A. i hemlandet

verkat för Sendero Luminoso fann nämnden denna omständighet

utgöra sådana särskilda skäl som avses i nämnda förordning,

varför uppehålls- tillstånd inte kunde beviljas. - I

ansökningen yrkade Aldo A., Carmen T. och Nazareth S. att

Regeringsrätten skulle bevilja resning och att vidare

verkställighetsåtgärder skulle inhiberas. Deras ombud

Therese T. ingav en arvodesräkning avseende arbete i

resningsmålet. - Till stöd för ansökningen anförde

sökandena i huvudsak följande. Utlänningsnämndens bedömning

stred uppenbart mot lag. Att Aldo A. under en tid tvingats

delta i Sendero Luminosos verksamhet utgjorde inte sådana

särskilda skäl som avses i förordningen om

uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. I förarbetena

till förordningen finns inget nämnt om att medlemskap i

Sendero Luminosos organisation skulle betraktas som en

anledning att i detta sammanhang ej bevilja sökandena

uppehållstillstånd. Utlänningsnämnden hade endast

konstaterat att så är fallet. Att Aldo A. dessutom

förklarat att han frivilligt frånträtt organisationen och

nu uttryckligen tog avstånd från dess verksamhet hade över

huvud taget ej beaktats. - Regeringsrätten (1994-06-17,

Björne, B. Sjöberg, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Aldo A., Carmen T. och Nazareth S. har inte

visat att det föreligger sådana omständigheter som utgör

skäl för resning. - Den rättshjälp som beviljats sökandena

av Statens invandrarverk kan inte anses omfatta en ansökan

om resning. Inte heller föreligger någon annan grund som

berättigar Therese T. till ersättning enligt

rättshjälpslagen. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. -

Regeringsrätten avslår Therese T:s yrkande om ersättning.

(fd I 1994-06-15, Hartzell)

*REGI

*INST