RÅ 1994 not 418

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 418. Ansökan av Thioune R. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 25 januari 1994 en ansökan av Thioune R. om uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Sedan Thioune R. hos Invandrarverket yrkat att beslutet skulle omprövas och att hon skulle få tillstånd att vistas i Sverige enligt 2 kap. 4 § första stycket 1. utlänningslagen (1989:529) avslog verket i beslut den 24 mars 1994 även denna ansökan. - Thioune R. ansökte om resning i det av Invandrarverket den 24 mars 1994 avgjorda ärendet. Hon yrkade även att allmän rättshjälp skulle beviljas henne. Till stöd för sin talan anförde hon i huvudsak följande. Invandrarverkets rättstillämpning stred uppenbart mot lag. Verket hade som skäl för beslutet angivit att föräldraskapet inte var tillräckligt styrkt. Den omständigheten att sökandens mor underlåtit att till svenska myndigheter uppge att hon var mor till sökanden kunde inte läggas sökanden till last. Modern hade vidare givit en godtagbar förklaring till sitt handlande. Ytterligare bevisning kunde inte krävas och gick heller inte att uppbringa. - Regeringsrätten (1994-06-20, Voss, Palm, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Statens invandrarverks beslut att avslå Thioune R:s ansökan om uppehållstillstånd m.m. grundas på att föräldraskapet inte ansetts "tillräckligt styrkt". Denna bedömning innefattar inte en sådan uppenbart lagstridig rättstillämpning som kan utgöra grund för resning. Inte heller i övrigt har något skäl för resning visats föreligga. - Det finns inte skäl att bevilja Thioune R. allmän rättshjälp i resningsmålet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och om allmän rättshjälp. (fd I 1994-06-07, Sundberg)

*REGI

*INST