RÅ 1994 not 421

Ansökan av Sven N. om resning i taxeringsmål

Not 421. Ansökan av Sven N. om resning i taxeringsmål. - Sven N. yrkade i sin deklaration till ledning för 1989 års taxering avdrag för ränta som erlagts med 45 455 kr till Caratium AB (fd. Diamant Finans AB). Taxeringsnämnden medgav avdraget. Sedan skattemyndigheten anfört besvär fann Länsrätten i Stockholms län i dom den 7 januari 1992 att vad som inbetalats till bolaget ej var att betrakta som avdragsgill ränta vid taxeringen. Sven N. anförde besvär hos Kammarrätten i Stockholm, som i dom den 10 juni 1992 lämnade besvären utan bifall. - Regeringsrätten beslöt den 27 maj 1993 att inte meddela prövningstillstånd. - Sven Nyberg yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning och att taxeringsnämndens beskattningsåtgärder skulle fastställas. Som grund för resning anförde han i första hand att två av de regeringsråd som deltog i beslutet att inte bevilja prövningstillstånd var jäviga, eftersom de tidigare hade deltagit i avgörandet av s.k. pilotmål i den aktuella beskattningsfrågan. Vidare hävdade han att den rättstillämpning som hade legat till grund för avgörandena i det mål som gällt hans taxering uppenbart stridit mot lag, eftersom domstolarna inte beaktat bestämmelserna i konsumentkreditlagen. - Regeringsrätten (1994-06-20, Voss, Palm, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. De omständigheter som Sven N. i första hand åberopat som skäl för resning är inte av beskaffenhet att grunda jäv. Inte heller har han visat fog för sitt påstående om uppenbart lagstridig rättstillämpning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-06-07, Sundberg)

*REGI

*INST