RÅ 1994 not 422

Skatteplikt för tjänst avseende förmedling av aktier

Not 422. Överklagande av AB X av ett förhandsbesked ang. mervärdeskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav bolaget bl.a. följande. Bolaget, som var ett fåmansbolag med uppgift att äga och förvalta värdepapper, drev i huvudsak handel med värdepapper för egen räkning. Bolaget avsåg nu att åta sig uppdraget att för ett svenskt börsföretags räkning förmedla aktierna i ett av företagets svenska dotterbolag. I uppdraget ingick att försöka finna en köpare till aktierna, att medverka vid förhandlingar mellan säljaren och den presumtiva köparen samt att studera och kommentera upprättade avtalsutkast. Bolaget skulle få en förmedlingsprovision som var relaterad till aktiernas försäljningspris. För bolagets del var det fråga om en affär av engångskaraktär; det var således inte sannolikt att bolaget under den närmare tiden skulle få några fler uppdrag av denna art. Bolaget ville ha svar på frågan om den av bolaget tillhandahållna tjänsten var en sådan förmedlingstjänst avseende värdepapper som var undantagen från skatteplikt enligt lagen (1968:40) om mervärdeskatt (ML). - Skatterättsnämnden (1993-08-20, Stegard, Wingren, Arvidson, Krafft, Lindberg, Nyström, Zackari): Förhandsbesked. Undantaget från skatteplikt för värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet i 8 § 3) ML är inte tillämpligt på den tjänst som avses med ansökningen. - Motivering. Enligt 8 § 3) ML undantas från skatteplikt bank- och finansieringstjänster samt värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet. Med värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet avses enligt punkt 5 första stycket av anvisningarna till 8 § ML omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, vare sig de representeras av värdepapper eller ej. Frågan i ärendet gäller om den med ansökningen avsedda verksamheten är att betrakta som en sådan värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet som avses i nyssnämnda lagrum. - Kommitten för indirekta skatter (SOU 1989:35), vars förslag låg till grund för de aktuella bestämmelserna, upptog inte uttryckligen värdepappershandel bland undantagen i sitt förslag till lagtext. Sådan handel angavs emellertid i motiven som exempel på tjänster som i likhet med in- och utlåning kunde inrymmas under bank- och finansieringstjänster (SOU 1989:35 Del I s. 192). - Inte heller den i lagrådsremissen föreslagna lagtexten innehöll begreppet värdepappershandel. Där angavs att undantaget från skatteplikt omfattade bank- och finansieringstjänster, omsättning eller förmedling av aktie, obligation, skuldebrev, presentkort och annan därmed liknande värdehandling i dess egenskap av rättighetsbärare samt omsättning eller förmedling av fordringar som inte grundade sig på sådan värdehandling (prop. 1989/90:111 s. 239). I sak angavs förslaget överensstämma med kommittens (s. 193). - Sin slutliga utformning fick lagtexten genom det förslag som lämnades av lagrådet. Lagrådet konstaterade att den föreslagna bestämmelsen om omsättning och förmedling, dels av vissa uppräknade slag av värdehandlingar och andra därmed liknande värdehandlingar, dels av fordringar som inte grundade sig på sådana värdehandlingar, innebar att värdepappershandeln i princip i sin helhet skulle vara undantagen från skatteplikt. Lagrådet ansåg att detta tydligare borde framgå av bestämmelsen och att den närmare beskrivning av värdepappershandeln som kunde behövas skulle lämnas i anvisningarna (prop. 1989/90:111 s. 307). Någon ändring i sak i förhållande till lagrådsremissen synes inte ha varit avsedd. - Enligt nämndens mening får det mot bakgrund av vad som ovan redovisats anses framgå att med förmedling av aktier avses endast sådana aktieförmedlingar som utgör typiska inslag i bankers och finansieringsinstituts verksamhet. AB X:s med ansökningen avsedda verksamhet innefattar inte en sådan förmedling av aktier utan är enligt nämndens mening i allt väsentligt att bedöma som ett tillhandahållande av en konsulttjänst i samband med en företagsöverlåtelse. Den aktuella verksamheten kan således inte anses utgöra sådan värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet som avses i 8 § 3) ML. - I Regeringsrätten yrkade bolaget att förmedlingstjänsten skulle förklaras vara skattefri. - Regeringsrätten (1994-06-20, Björne, Tottie, Wadell, Bouvin, Ragnemalm) delade Skatterättsnämndens uppfattning och fastställde förhandsbeskedet. (fd III 1994-06-02, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST