RÅ 1994 not 429

Avvisat (beslut om föreskrifter för jakt och fiske) / Beslut om föreskrifter för jakt och fiske (avvisat)

Not 429. Ansökan av Könkämä sameby m.fl. om rättsprövning av beslut om föreskrifter för jakt och fiske. - I ansökningen begärde Könkämä och andra samebyar samt 16 enskilda samer rättsprövning av dels Statens jordbruksverks beslut den 30 juli 1993 med utfärdande av föreskrifter om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen (SJVFS 1993:95), dels olika beslut under tiden augusti 1993 - januari 1994 av länsstyrelserna i Västerbottens, Jämtlands och Norrbottens län angående småviltsjakt och fiske. - Regeringsrätten (1994-06-22, M. Sjöberg, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut (rättsprövningslagen) framgår att lagen är tillämplig endast på beslut i förvaltningsärenden. Denna begränsning innebär att rättsprövningen får avse endast beslut i ett särskilt fall men däremot inte s.k. normbeslut, dvs. beslut om generella föreskrifter (prop. 1987/88:69 s. 34). - Samtliga de beslut som de nu aktuella ansökningarna om rättsprövning riktar sig mot har karaktär av normbeslut. Rättsprövningslagen är således inte tillämplig på besluten och ansökningarna skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna. (Regeringsråden Voss och Palm hade skiljaktig mening om hur skälen för Regeringsrättens avgörande borde utformas och anförde: Samtliga de aktuella besluten har kunnat överprövas i annan ordning. De kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.) (fd I 1994-05-04, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST