RÅ 1994 not 430

Inhibition av länsrätts beslut att undanröja skattemyndighets beslut att vägra avdrag vid inkomsttaxeringen

Not 430. Överklagande av Bjursvägen Invest AB ang. inhibition i taxeringsmål. - Skattemyndigheten beslöt den 1 december 1992 att vid inkomsttaxeringen 1991 inte medge Bjursvägen Invest AB (BIAB) ett med 1 200 000 kr yrkat avdrag för underskott av verksamhet som bedrivits av ett handelsbolag. - BIAB överklagade beslutet. - Länsrätten i Gotlands län (1993-06-22, ordf. Wahlman) redogjorde för bestämmelserna i 3 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) och 17 § förvaltningslagen och för förarbetena till förstnämnda lagrum samt yttrade vidare: Av det ovan anförda samt förarbeten och praxis som utvecklats runt reglerna om kommunikationsplikt i förvaltningslagen framgår att, om en myndighet underlåtit att iaktta vad som föreskrivs angående dess kommunikationsplikt, ett avgörande i ärendet inte kan anses tillkommet i laga ordning. - I förevarande mål har BIAB från specialrevisionsenheten i Stockholm erhållit, samtidigt med granskningspromemorian, ett meddelande med följande lydelse. "Efter avslutad revision översänds granskningspromemoria avseende ovan nämnda bolag. Ärendet kommer att överlämnas till berörd skattenämnd i Gotlands län för fortsatt handläggning." - BIAB har därefter inte beretts tillfälle att yttra sig innan skattenämnden fattade sitt beslut. Således finner länsrätten att skattenämnden underlåtit att iaktta vad som föreskrivs angående dess kommunikationsplikt, varför beslutet inte kan anses tillkommet i laga ordning. - Länsrätten undanröjer skattemyndighetens beslut. - I överklagande yrkade skattemyndigheten att länsrättens beslut skulle undanröjas och inhibition meddelas. Myndigheten redogjorde för vad som förekommit i anslutning till att revision utförts hos det berörda handelsbolaget samt uppgav vidare att myndigheten med anledning av revisionen innehållit överskjutande preliminär B-skatt för BIAB med 175 308 kr. - Kammarrätten i Stockholm (1993-07-13, Anclow, Wijkman, Groth): Kammarrätten, som senare kommer att avgöra målet slutligt, förordnar att länsrättens beslut inte skall gälla tills vidare eller till dess kammarrätten förordnar annat. - I Regeringsrätten yrkade BIAB att kammarrättens inhibitionsbeslut skulle upphävas. - Regeringsrätten (1994-06-22, Björne, B. Sjöberg, Lindstam, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med beaktande av att länsrättens beslut kan komma att ändras vid målets slutliga avgörande och att en sådan ändring kan komma att sakna faktisk betydelse, om beslutet skulle lända till efterrättelse omedelbart, delar Regeringsrätten den uppfattning som kommer till uttryck i kammarrättens beslut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut kammarrättens beslut innehåller. (fd I 1994-06-14, Belfrage)

*REGI

*INST